גיליון 6084 עמוד 5 מתאריך 11/05/2010מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-1971 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל׳׳א-1971י, ובהסכמת שר המשפטים, אני מטילה על השופט אמיר טובי, ת׳׳ז XXXXX126, שופט של בית משפט המחוזי בחיפה, לשמש שופט נוער עד לתום תקופת כהונתו באותה ערכאה.

כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010) (חמ 3-686)

דורית ביניש

נשיאת בית המשפט העליון

1 ס׳׳ח התשל׳׳א, עמ' 134.

מינוי רשם בית דין

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969י, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין קרן כהן, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב, החל ביום י׳׳ח באייר התש׳׳ע (2 במאי 2010).

כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010) (חמ 3-526)

סטפן אדלר

נשיא בית הדין הארצי לעבודה י ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשמ׳׳ו, עמ' 217.

מינוי רשם בית דין

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורכת הדין שרון אלקיים, לרשמת בית הדין האזורי לעבודה תל אביב, החל ביום ג' בסיוון התש׳׳ע (16 במאי 2010).

כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010) (חמ 3-526)

סטפן אדלר

נשיא בית הדין הארצי לעבודה 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשמ׳׳ו, עמ' 217.

מינוי רשם בית דין

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורך הדין

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשמ׳׳ו, עמ' 217.

צבי פרנקל, לרשם בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, החל ביום כ׳׳ט בניסן התש׳׳ע (13 באפריל 2010).

כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010) (חמ 3-526)

סטפן אדלר

נשיא בית הדין הארצי לעבודה

מינוי רשם בית דין

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(א) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-11969, לאחר התייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ובאישור שר המשפטים, אני ממנה את עורך הדין מוסטפא קאסם, לרשם בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, החל ביום כ׳׳ט בניסן התש׳׳ע (13 באפריל 2010).

כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010) (חמ 3-526)

סטפן אדלר

נשיא בית הדין הארצי לעבודה

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70; התשמ׳׳ו, עמ' 217.

מינוי תובע

לפי חוק הספנות (ימאים), התשל”ג-1973

בתוקף סמכותי לפי סעיף 144 לחוק הספנות (ימאים), התשל”ג-11973, אני ממנה בזה את עורך הדין זוהר נסים, ת׳׳ז 028584423, לתובע בבית הדין המשמעתי לימאים.

מינויו של עורך דין דורון איתני1 2 - בטל.

כ׳׳ז בניסן התש׳׳ע (11 באפריל 2010) (חמ 3-1060)

ישראל כ״ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1    ס׳׳ח התשל׳׳ג, עמ' 329.

2    י”פ התשנ׳׳ח, עמ' 1229.

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה

לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל”ז-1977

אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל”ז-11977, ובאישור הממשלה, מיניתי את חיים אברג'יל, לחבר במועצת הרשות מקרב נציגי הציבור, במקומו של יהודה לנקרי2.

ל' בניסן התש׳׳ע (14 באפריל 2010) (חמ 3-421)

ישראל כ״ץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים2879 ילקוט הפרסומים 6084, כ״ז באייר התש״ע, 11.5.2010

1

   ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 182.

2

   י”פ התשס׳׳ה, עמ' 2227.