גיליון 6085 עמוד 1 מתאריך 13/05/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ט באייר התש״ע    6085    13 במאי 2010

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי שופטים......................................................... 2896

מינוי מפקח על רישום מקרקעין........................................... 2896

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך למוסדות ציבור בתחום פעילות התנדבותית

למען הקהילה של תלמידי כיתות י”א וי״ב........... 2896

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך

התרבות והספורט במוסדות ציבור............................ 2899

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד המדע

התרבות והספורט במוסדות ציבור............................... 2901

הודעה בדבר כהונת שני רבני עיר (פתח תקוה)............. 2901

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה................................ 2901

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית חלקית למחוז הדרום תמ׳׳מ/72/14/4 - אתרים לכריית

חרסית וחומרי גלם נלווים............................................ 2901

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים............................... 2902

מינוי ועדת אתיקה לפי חוק זכויות החולה................... 2902

הודעה על רישום תיקון בקשה לאישור הסדר כובל.... 2903

הודעה בדבר קביעת תקנים................................................... 2903

הודעה בדבר שינוי בתקנים................................................... 2903

הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות........ 2904

תמציות תקציבים של עיריות לשנים 2009 ו-2010

(תל אביב, ראש העין, אשקלון, אילת, אשדוד)..... 2904

הודעה על מינוי ועדת ערר לענייני ארנונה במועצה

האזורית מטה אשר.......................................................... 2907

הודעה על שינוי הרכב של ועדת ערר לארנונה

(גבעתיים)............................................................................ 2907

הודעה על הרכב של ועדת ערר לארנונה (כפר כנא)... 2907

הודעות בדבר הצגת לוח זכויות.......................................... 2908

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 2908

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות ....................... 2908

הודעות מאת הציבור................................................................ 2911