גיליון 6085 עמוד 24 מתאריך 13/05/2010תתכנס ביום 1.7.2010 בשעה 10.00, במשרדי בא כוח החברה, רח' ביאליק 59, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרון שמש, מפרק

קו היין בע״מ

(ח׳׳פ 51-281859-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.7.2010 בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד שי הראל, רח' בן יהודה 242, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שי הראל, עו״ד

בא כוח החברה

בוסיאן בע״מ

(ח״פ 51-276758-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.7.2010 בשעה 11.00, במשרד עו״ד דבי גל-און אהרונוב, דיזנגוף סנטר מגדל על, קומה 22, דיזנגוף 55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מאי קאוון גלדיס צ׳אנג, מפרקת

בן בי.אן.אר - השקעות בע״מ

(ח״פ 51-409730-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.7.2010 בשעה 17.00, ברח' ז׳בוטינסקי 155, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב נגר, מפרק

ת״א-עקבה מסוף מטען אוירי בע״מ

(ח״פ 51-410765-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 3.7.2010 בשעה 10.00, ברח' אבא הלל סילבר 1, לוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילן אהרוני, עו״ד, מפרק

אגרילוב בע״מ

(ח״פ 51-355955-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.7.2010 בשעה 15.00, ברח' השילוח 4, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלומית ברוט, עו״ד, מפרקת

אלית שרותי הובלה בע״מ

(ח״פ 51-270458-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.7.2010 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' הציונות 78/16, אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ארביב, מפרק

גלובל אפיירס בע״מ

(ח״פ 51-245172-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 4.7.2010 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' כוכב הים 28, חופית, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בלפור קדראי, מפרק

2918

המחיר 9.72 שקלים חדשים


ISSN 0334-3030


ילקוט הפרסומים 6085, כ״ט באייר התש״ע, 13.5.2010 סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי