גיליון 6086 עמוד 1 מתאריך 13/05/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ט באייר התש״ע    6086    13 במאי 2010

עמוד    עמוד

הודעה בדבר בקשות לרישיון לכהן כנוטריון.................. 2920    הודעות    על פטור ופטור בתנאים מאישור הסדר    כובל...    2926

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת    הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 2928

בקשות להיבחן לפי חוק שמאי מקרקעין................. 2923    הודעות    בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 2930

הודעות על מיזוגי חברות........................................................ 2924    הודעות    מאת הציבור................................................................ 2933