גיליון 6087 עמוד 1 מתאריך 16/05/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


ג' בסיוון התש״ע    6087    16 במאי

עמוד

הודעות על העברת סמכות הנתונה לפי חוק הממשלה 2936 הודעה על מינוי חברים במועצת הרשות הלאומית

לבטיחות בדרכים.............................................................. 2936

תיאומים לעניין פסלות קצין הכנסת או ממלא מקומו

מלישב בדין כשופט או כדין יחיד.............................. 2936

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).............................................................. 2936

מינוי זמני לראש שירותי בריאות הנפש........................... 2937

מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית........................................ 2937

מינוי מבקר לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים

ושל תוצרת מן החי.......................................................... 2937

הודעה על אישור תכנית ניקוז.............................................. 2937

הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין

כשירות לעבודה סוציאלית.......................................... 2938

שינוי מינוי וביטול מינוי קצינות מבחן לנוער................. 2938

מינוי מפקח לפי חוק הפיקוח על מעונות.......................... 2938

ביטול מינוי פקידות סעד לפי חוק ההגנה על חוסים... 2938 הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים לרשויות

מקומיות (ערד)................................................................... 2938

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ).......... 2938

הסמכת מפקחי רחצה לפי צו הסדרת מקומות רחצה

(סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים).......... 2939

מינוי ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק שירות המדינה (מינויים)............................. 2940

מינוי נציג וממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה

בוועדות מקומיות.............................................................

מינוי מפקחים לפי חוק שמירת הסביבה החופית .........

מינוי חבר הנהלת הקרן לשמירת הניקיון.........................

הודעה על הכרה בגוף מוכר להפניית בנות שירות לאומי

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית גבעתיים..............

מינוי דיין לכהונה בפועל בבית הדין הרבני הגדול......

החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת הפרק השביעי

הודעה על סיום השבתה במערכת בתי המשפט..........

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין......................

הודעות בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור..................................................

הודעה בדבר שינוי סכום יחידת המימון לפי חוק מימון

מפלגות .................................................................................

הודעה על אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה.......

הודעה בדבר עדכון סכומי אגרה לפי חוק כביש

אגרה (כביש ארצי לישראל).........................................

החלפת מנהל בחירות בערד לפי חוק הרשויות

המקומיות (בחירות).........................................................

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין .........................................................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

2940

2940

2941 2941 2941 2941 2941

2941

2942

2942

2942

2942

2942

2943

2943

2945