גיליון 6087 עמוד 2 מתאריך 16/05/2010הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10(ב)(11) לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי על פי סעיף 31)0 לחוק-יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה להעביר לשר זאב בנימין בגין את סמכויותיו של שר המשפטים, יעקב נאמן, לפי סעיף 33א לחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה-31975, ככל שהן נוגעות לתקנות החברות הממשלתיות (כללים לעריכת דוחות כספיים של חברת החשמל לישראל בע׳׳מ( )הוראת שעה(, התשס׳׳ה-42004, לרבות כל תיקון או שינוי בהן.

ההחלטה האמורה הובאה לאישור הכנסת ביום י”ט באייר התש׳׳ע )3 במאי 2010(.

כ' באייר התש׳׳ע )4 במאי 2010( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.

3    ס׳׳ח התשל״ה, עמ' 132; התשס״ג, עמ' 396.

4    ק׳׳ת התשס״ה, עמ' 26.

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק

לפי חוק הממשלה, התשס”א-2001 מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)0)01 לחוק הממשלה, התשס׳׳א-2001י, כי על פי סעיף 31)0 לחוק-יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה להעביר לשר זאב בנימין בגין את סמכויותיו של שר המשפטים, יעקב נאמן, לפי סעיף 12א)ג( לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל”א-31971, לעניין הגשת קובלנה נגד רב עיר, אם נבצר משר המשפטים להפעיל את סמכותו האמורה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים.

ההחלטה האמורה הובאה לאישור הכנסת ביום י”ט באייר התש׳׳ע )3 במאי 2010(.

כ' באייר התש׳׳ע )4 במאי 2010( )חמ 3-3281(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 168.

2    ס״ח התשס״א, עמ' 158.

3    ס״ח התשל׳׳א, עמ' 130.

הודעה על מינוי חברים במועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, התשס׳׳ו-2006

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 12 לחוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, התשס׳׳ו-2006', מינתה הממשלה, על פי הצעת שר התחבורה והבטיחות בדרכים, את חברי מועצת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )להלן - המועצה(, כלהלן:

יגאל מאור - נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים;

ערן כהן - נציג שר האוצר;

אליעזר רוזנבאום - נציג השר לביטחון הפנים;

רחל רותם - נציגת שר החינוך;

מירי כהן - נציגת שר הבריאות;

אילן בומבך - נציג ציבור; יונתן )ג'וני( קרני - נציג ציבור; מיכל קורקוס - נציגת ציבור;

יורם כהן - נציג ציבור; אוריאל לין - נציג ציבור. מינויים קודמים של חברי המועצה - בטלים.

כ' באייר התש׳׳ע )4 במאי 2010( )חמ 3-3667(

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

תיאומים לעניין פסלות קצין הכנסת או ממלא מקומו מלישב בדין כשופט או כדן יחיד

לפי חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ”ח-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ”ח-11968, אני קובע את התיאומים האלה לעניין פסלות קצין הכנסת או ממלא מקומו מלישב בדין: 1 . במקום האמור בסעיף 28)ג()2( לחוק המשטרה )דין משמעתי, בירור קבילות שוטרים והוראות שונות(, התשס׳׳ו-22006,

יבוא ”החליט קצין הכנסת או ממלא מקומו לפסול את עצמו מלישב בדין בעניינו של נאשם בדרגת סגן גונן ומעלה, יועבר הדיון, על אף הוראות סעיף 32, לקצין הכנסת שיצא לקצבה,

או לקצין שיפוט בכיר בדרגת תת נציב ומעלה או לשופט שיצאו לקצבה, שמינה יושב ראש הכנסת לעניין זה.

כ”ז באייר התש׳׳ע )11 במאי 2010( )חמ 3-664(

ראובן (רובי) ריבלין _    יושב ראש הכנסת

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 197.

2    ס׳׳ח התשס׳׳ו, עמ' 130.

הודעה

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ”ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים(, התשמ”ד-11984, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: לבית הדין האזורי לעבודה תל אביב (1) עו”ד אסנת רובוביץ

לבית הדין האזורי לעבודה ירושלים (1)

הרשמת רחל בר”ג הירשברג עו”ד אסנת רובוביץ עו”ד נעה בן שבת )וגנר(

לבית המשפט המחוזי תל אביב (1)

השופטת שלומית יעקובוביץ

2936


ק”ת התשמ”ד, עמ' 2870; התשנ”ז, עמ' 342; התשס”ז, עמ' 882. ילקוט הפרסומים 6087, ג' בסיוון התש׳׳ע, 16.5.2010

1 ס׳׳ח התשס׳׳ו, עמ' 374.