גיליון 6087 עמוד 3 מתאריך 16/05/2010לבית המשפט המחוזי באר שבע (2)

השופט שלמה פרידלנדר    השופט ארנון דראל

לבתי משפט השלום מחוזות תל-אביב-והמרכז (2-3)

עו״ד אילנה ליפסקר מודעי

הרשמת אילה נוס

ד אורלי מור-אל

עו

הרשם יובל זגית

ד פנינה פריצקי

עו

עו״ד האשם אבו שחאדה

ד צחי עוזיאל

עו

עו״ד מי-טל אל-עד קרביס

ד אשרית רוטקופף

עו

עו״ד עדי הדר

ד איריס שמואלי

עו

עו״ד אורית וינשטיין

ד מיכל רוזן עוזר

עו

עו״ד עדנה יוסף-קוזין

לבתי משפט השלום מחוז הצפון (1)

ד אלעד טל

עו

הרשמת רבקה איזנברג

׳ד ניר מישורי לב-טוב

עו

הרשם נע מן אדריס

עו״ד אורי גולדקורן

לבתי משפט השלום מחוז חיפה (1)

עו״ד אלעד טל

הרשמת מירב קלמפנר נבון

עו״ד ניר מישורי לב-טוב

עו״ד רון בן מיור

עו״ד יוסי דלל

עו״ד עדי הדר

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה (2)

עו״ד ענבל קצב-קרן

הרשמת אליה נוס

לבתי משפט השלום (נוער) מחוז ירושלים (1)

עו״ד אביטל מולד-אדלר

עו״ד רבקה גלט

הודעה זו באה להוסיף על פרסומים קודמים2.

כ׳׳ח באייר התש׳׳ע (12 במאי 2010) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

2 י׳׳פ התשס׳׳ט, עמ' 5124, עמ' 5310 ועמ' 5510; התש׳׳ע, עמ' 858, עמ' 1130.

מינוי זמני לראש שירותי בריאות הנפש

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ׳׳א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(א) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ׳׳א-1991י, אני ממנה את ד׳׳ר שמואל הירשמן, ת׳׳ז XXXXXX070, רופא מומחה בפסיכיאטריה, לראש שירותי בריאות הנפש לעניין החוק האמור לתקופה נוספת2 מיום י׳׳ז בניסן התש׳׳ע (1 באפריל 2010) ועד יום י׳׳א באייר התש׳׳ע (25 באפריל 2010).

י׳׳ז בניסן התש׳׳ע (1 באפריל 2010) (חמ 3-230)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

1    ס׳׳ח התשנ׳׳א, עמ' 58.

2    י״פ התש׳׳ע, עמ' 1831.

מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית

לפי פקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ׳׳ה-1985, ופקודת הכלבת, 1934

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ׳׳ה-1985י ולפי סעיף 2 לפקודת הכלבת, 21934, אני ממנה את הרופאה הווטרינרית עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - משרד החקלאות) נונה זוקין, ת׳׳ז XXXXXX594, לרופאה וטרינרית ממשלתית כמשמעותה בחיקוקים האמורים.

תוקפו של מינוי זה כל עוד ד׳׳ר זוקין מורשית לעסוק ברפואה וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ״א-31991, וכל עוד היא משמשת במשרתה במשרד החקלאות. י' בניסן התש׳׳ע (25 במרס 2010) (חמ 3-1469)

שלום שמחון

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 84; התשנ׳׳א, עמ' 81.

2    ע״ר 1934, תוס' 1, עמ' 242; התשנ׳׳ב, עמ' 170.

3    ס״ח התשנ״א, עמ' 76.

מינוי מבקר

לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי׳׳ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי, התשי׳׳ז-1957י (להלן - החוק), אני ממנה את ד׳׳ר נונה זוקין, ת׳׳ז XXXXXX594, עובדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, למבקרת לעניין החוק.

תוקף המינוי כל עוד ד׳׳ר זוקין מכהנת בתפקידה.

י' בניסן התש׳׳ע (25 במרס 2010) (חמ 3-1223)

שלום שמחון

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1 ס׳׳ח התשי׳׳ז, עמ' 44.

הודעה על אישור תכנית ניקוז

לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי׳׳ח-1957

בהתאם להוראות סעיף 24 לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי׳׳ח-1957י (להלן - חוק הניקוז), אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק הניקוז ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לענייני ניקוז, אישרתי את תכניות הניקוז ״הסדרת מעלה נחל קישון׳׳ של רשות ניקוז קישון2 שהודעות בדבר הפקדתן פורסמו בילקוט הפרסומים 6031, התש״ע, עמ' 896, כ״ג בכסלו התש״ע (10 בדצמבר 2009).

עותקים מתכניות הניקוז המאושרות, הונחו במשרדי רשות הניקוז ובמשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.

כ״ח בניסן התש״ע (12 באפריל 2010) (חמ 3-71)

שלום שמחון

_    שר החקלאות ופיתוח הכפר

1    ס״ח התשי״ח, עמ' 4.

2    ק״ת התשנ״ז, עמ' 111.

2937 ילקוט הפרסומים 6087, ג' בסיוון התש״ע, 16.5.2010