גיליון 6087 עמוד 4 מתאריך 16/05/20102


3


4


5


הכרה במוסדות, בתארים, ובתעודות גמר לעניין כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ”ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(2) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ׳׳ו-1996י, ולאחר התייעצות עם המועצה לעבודה סוציאלית, אני מכיר במוסדות להשכלה גבוהה מחוץ לישראל המצוינים להלן, ובתארים הניתנים על ידם לעניין כשירות לעבודה סוציאלית:

1 . תואר ראשון מבית הספר הגבוה לעבודה סוציאלית בארנהם וניימגן, הולנד.

Hogeschool van Amhem en Nijmegen, Netherland

2. תואר שני מהאוניברסיטה הפדגוגית הממלכתית, טרנופול, אוקראינה.

Master of Social Work from The Pedagogical National University in Ternopol, Ukraine

י׳׳ג בניסן התש׳׳ע )28 במרס 2010( (חמ 3-2795(

יצחק הרצוג

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 152.

שינוי מינוי קצינת מבחן לנוער

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ״ט-969י', אני משנה את מינויה של שמרית חופי-בהרב, ת׳׳ז 2035919919, כך שבמקום ”בעיריית ירושלים” יבוא ”במחוז ירושלים”. י”ג בניסן התש׳׳ע (28 במרס 2010) (חמ 3-141)

יצחק הרצוג

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 517.

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן [נוסח חדש], התשכ”ט-11969, אני מבטל את מינויה של גזית כהן, ת”ז 2055278410, לקצינת מבחן לנוער. י”ג בניסן התש׳׳ע (28 במרס 2010) (חמ 3-141)

יצחק הרצוג

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 1889.

מינוי מפקח

לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ”ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7(א) לחוק הפיקוח על מעונות, התשכ”ה-11965, אני ממנה את נחום עידו, ת”ז XXXXXX027, למפקח בכל הארץ, לעניין החוק האמור. י”ג בניסן התש׳׳ע (28 במרס 2010) (חמ 3-2056)

יצחק הרצוג

_    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1 ס”ח התשכ”ה, עמ' 48; התשנ׳׳ג, עמ' 129.

ביטול מינוי פקידות סעד

לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ”ו-1966 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק ההגנה על חוסים, התשכ”ו-966י', אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה לפקידות סעד לעניין החוק האמור:

תמר שלם, ת׳׳ז XXXXXX697 - עיריית תל אביב2;

חנן אלקרינאוי, ת׳׳ז XXXXXX410 - עיריית רהט3; אפרת אדרי - ירושלים4; מרים גרוס, ת׳׳ז XXXXXX803 - נצרת עילית5.

י׳׳ג בניסן התש׳׳ע (28 במרס 2010) (חמ 3-141)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס׳׳ח התשכ׳׳ו, עמ' 56. י”פ התשס׳׳ז, עמ' 2498. י”פ התשס׳׳ח, עמ' 3189. י”פ התשנ׳׳ז, עמ' 4725. י”פ התשס׳׳ב, עמ' 763.

הודעה בדבר כניסה לתוקף של פנקס בוחרים לרשויות מקומיות

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה-1965 בהתאם לסמכותי לפי סעיף 11(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ”ה-11965, אני מודיע בזה כי פנקס הבוחרים לקראת הבחירות בעיריית ערד נכנס לתוקפו ביום כ”א באדר התש׳׳ע (7 במרס 2010). כ”ח באדר התש׳׳ע (14 במרס 2010) (חמ 3-709)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1 ס”ח התשכ”ה, עמ' 248; התשס”ג, עמ' 548.

מינוי מפקחים

לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ”ו-1986 בהתאם לסמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק חג המצות (איסורי חמץ), התשמ”ו-11986 (להלן - החוק), אני ממנה את הרשומים מטה, אשר שמותיהם הוגשו לי על ידי עיריית אופקים (להלן - העיריה), והמשמשים פקחים בעיריה, למפקחים לעניין החוק בתחום העיריה.

המינוי ייכנס לתוקף ביום י”ד בניסן התש׳׳ע (29 במרס 2010) ויהיה בתוקף כל עוד לא בוטל וכל עוד המפקח משמש בתפקידו:

השם    מס' זהות

יוסי שושן    25214958

יעקב אטיאס    22633812

ז' בניסן התש׳׳ע (22 במרס 2010) (חמ 3-2031)

אליהו ישי

_    שר הפנים

1 ס”ח התשמ”ו, עמ' 220.

ילקוט הפרסומים 6087, ג' בסיוון התש׳׳ע, 16.5.2010 2938

1