גיליון 6088 עמוד 1 מתאריך 17/05/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ד׳ בסיוון התש״ע    6088    17 במאי

עמוד

תיקון תקנון הכנסת.................................................................... 2952

הודעה על מינוי יושב ראש וממלא מקומו למועצת

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים......................... 2953

הודעה על הכרה בגופים כמכונים מוכרים להתפתחות

הילד לפי חוק מעונות יום שיקומיים....................... 2953

מינוי מועצה ארצית לשיקום נכי נפש בקהילה............. 2955

הודעה על מינוי ממוני ביקורת גבולות............................

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים..................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה........................................

הודעות מאת הציבור...............................................................

תיקון טעות דפוס.......................................................................


2010

עמוד

2956

2956

2958

2989