גיליון 6089 עמוד 1 מתאריך 20/05/2010ילקוט הפרסומים

ז' בסיוון התש״ע


6089


20 במאי 2010


עמוד

3000 ...........

הודעה על הרכב הוועדה למינוי דיינים......................................

3000 ...........

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים..........................................

3000.............

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם...................................

3000 ............

הודעות בדבר אישור גוף ציבורי לפי תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים)...........

3000 ...........

הודעות מאת הציבור .................................................