גיליון 6089 עמוד 2 מתאריך 20/05/2010



הודעה על הרכב הוועדה למינוי דיינים

לפי חוק הדיינים, התשט”ו-1955 בהתאם לסעיף 6(ב) לחוק הדיינים, התשט׳׳ו-1955י, אני מודיע שהרכב הוועדה למינוי דיינים2 השתנה כדקלמן: במקום ”הרב עזרא בר שלום, חבר בית הדין הרבני הגדול - חבר” יבוא ”הרב ציון בוארון, חבר בית הדין הרבני הגדול - חבר”. י”ג באייר התש׳׳ע (27 באפריל 2010) (חמ 643—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

י ס׳׳ח התשט׳׳ו, עמ' 68; התשס׳׳ד, עמ' 295. 2 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 4656.

הודעה בדבר צורך במינוי דיינים

לפי חוק הדיינים, התשט”ו-1955

בהתאם לסעיף 7(א) לחוק הדיינים, התשט”ו-955י', ובהמשך להודעה בדבר צורך במינוי דיינים2, אני מודיע על הצורך במינוי עוד שלושה דיינים בבתי דין רבניים אזוריים. כ”א באייר התש׳׳ע (5 במאי 2010) (חמ 403—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס”ח התשט”ו, עמ' 68; התשמ”ד, עמ' 50; התשס”ד, עמ' 295.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 1523.

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969 מודיעים בזה, לפי סעיף 25(ב) ו-(ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-969י', כי בא כוח סיעת ”הבית היהודי - מפד׳׳ל החדשה” הוא חבר הכנסת אורי אורבך, במקום חבר הכנסת זבולון אורלב2. ל' בניסן התש׳׳ע (14 באפריל 2010) (חמ 16—3)

ראובן רובי ריבלין

_    יושב ראש הכנסת

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 103.

2    י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3890.

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי

לפי תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל”ח-1978

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל”ח-21978, אישרתי את ”רגע של אמת זק”א - זיהוי קורבנות אסון” כגוף ציבורי לעניין סעיף 287(7) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-31995. י”ח באייר התש׳׳ע (2 במאי 2010) (חמ 684—3)

יצחק הרצוג

שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    י”פ התשס׳׳ג, עמ' 2084.

2    ק”ת התשל׳׳ח, עמ' 1683; התשס׳׳ב, עמ' 1160.

3    ס”ח התשנ׳׳ה, עמ' 210.

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי

לפי תקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל”ח-1978 אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 3(ב) לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל”ח-21978, אישרתי את ”ש”י אגודה לשיקום וסיעוד ילדים נכים” כגוף ציבורי לעניין סעיף 287(1) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה-31995. י”ח באייר התש׳׳ע (2 במאי 2010) (חמ 684—3)

יצחק הרצוג

__________    שר הרווחה והשירותים החברתיים

1    י”פ התשס”ג, עמ' 2084.

2    ק”ת התשל”ח, עמ' 1683; התשס׳׳ב, עמ' 1160.

3    ס”ח התשנ”ה, עמ' 210.

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן פלסטו שק החזקות 1998 בע״מ

(ח”פ 51-265810-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ”ל תתכנס ביום 20.6.2010 בשעה 10.00, ברח' שידלובסקי, אזור תעשייה צפוני, ת”ד 175, יבנה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צילה הרשקו, מפרקת

עידן־דנית מיזוג ועץ בע״מ

(ח”פ 51-288878-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ”ל תתכנס ביום 21.6.2010 בשעה 18.00, ברח' רמב׳׳ם 60/27, באר שבע 84243, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דנית הרוש, עו”ד, מפרקת

חלקה 187 בגוש 6635 בע״מ

(ח”פ 51-036290-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ”ל תתכנס ביום 24.6.2010 בשעה 9.00, ברח' המחתרות 6א, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה מ' טל, עו׳׳ד, מפרק

3000    ילקוט הפרסומים 6089, ז' בסיוון התש״ע, 20.5.2010

המחיר 81 אגורות    0334-3030 ISSN    סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי