גיליון 6090 עמוד 1 מתאריך 25/05/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


י״ב בסיוון התש״ע    6090    25 במאי

נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות

בנאמנות לעניין היתר לפרסומו............................

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל.........................

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים...........................

הודעות בדבר אישור תכניות מיתאר ארציות..........

הודעות מאת רשם העמותות ..........................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט...............

הודעות מאת הציבור..........................................................


עמוד

3008

3009

3011

3012 3017 3019 3026


עמוד

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות

החולים לשנות התקציב 2008 עד 2010................... 3002

הסמכה לפי חוק חומרים מסוכנים, חוק המים, חוק

למניעת מפגעים וחוק רישוי עסקים......................... 3002

מינוי ועדת אתיקה והרכבה לפי חוק זכויות החולה... 3003 הודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של

תשקיפי קרנות להשקעות משותפות בנאמנות..... 3003