גיליון 6090 עמוד 2 מתאריך 25/05/2010תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות החולים לשנות התקציב 2008 עד 2010

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-1985י, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי התמיכה של הממשלה לקופות החולים, לשנות התקציב 2009,2008 ו-2010 (להלן - המבחנים העיקריים)1 2, כמפורט להלן:

1.    בסעיף 3(ב) למבחנים העיקריים, בסופו יבוא:

”נוסף על כך, יחולק סכום של מיליון שקלים חדשים בין כלל קופות החולים שהפעילו תחנה לרפואת המשפחה בתחום מחנה שועפט ובשכונת השלום שבאזור עוטף ירושלים (להלן כל אחד מהם - מקום יישוב שבאזור עוטף ירושלים), והתחייבו לשרת במסגרתן את כלל מבוטחי קופות החולים שאינן מפעילות תחנה לרפואת המשפחה במקום היישוב שבאזור עוטף ירושלים שהוא מקום מגוריהם ובמקום היישוב שבאזור עוטף ירושלים שבו הם מעוניינים לקבל את השירות, ולספק להם את כלל השירותים המסופקים בתחנות לרפואת משפחה של המדינה, על פי נוהלי משרד הבריאות; חלוקת הסכום בין הקופות תיעשה בהתאם ליחס שבין מספר הפעוטות בני למטה משנה שחוסנו על ידי כל אחת מן הקופות בתחנות לרפואת המשפחה שהופעלו על ידה כאמור בשני מקומות היישוב שבאזור עוטף ירושלים גם יחד, בכל החיסונים המסופקים בתחנות לרפואת משפחה של המדינה לקבוצת הגיל האמורה בהתאם לנוהלי משרד הבריאות, לבין מספר כלל הפעוטות בני למטה משנה שחוסנו בתחנות לרפואת המשפחה שהופעלו כאמור על ידי כלל קופות החולים; הסכום יחולק לתחנות לרפואת המשפחה כאמור, וזאת בעבור הפעלתן בתקופה שמיום ט”ו בטבת התש׳׳ע (1 בינואר 2010), עד יום כ”ד בטבת התשע׳׳א (31 בדצמבר 2010), הסכום שיינתן בעד כל פעוט מחוסן לא יעלה על הסכום האמור בסעיף קטן (א)(4).

2.    תחילתו של תיקון זה מיום פרסומו.

י׳׳ז בניסן התש׳׳ע (1 באפריל 2010)

(חמ 3-1888)

בנימין נתניהו

ראש הממשלה ושר הבריאות

י ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 36. 2 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 2339.

הסמכה

לפי חוק חומרים מסוכנים, התשנ”ג-1993, לפי חוק המים, התשי”ט-1959, לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ”א-1961, ולפי חוק

רישוי עסקים, התשכ”ח-1968

בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים או התקנות המפורטים בטור א' להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיך את יאיר דוד, ת”ז XXXXXX172, בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם, וכל עוד הוא משמש מנהל תחום תעשיות מחוז הצפון במשרד להגנת הסביבה:

טור ג'

טור ב'

טור א'

הסמכויות

החיקוק

הסעיף או התקנה

סמכויות ממונה

חוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-11993 (להלן - חוק חומרים מסוכנים)

1

מתן התראה

חוק חומרים מסוכנים

15(ד)

מתן התראה

חוק המים, התשי”ט-21959

20כא(א)

מתן התראה

חוק למניעת מפגעים, התשכ”א-31961

11(ג)

נותן אישור

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-41968 (להלן - חוק רישוי עסקים)

6(א)

ממונה על איכות הסביבה

חוק רישוי עסקים

14


ילקוט הפרסומים 6090, י״ב בסיוון התש״ע, 25.5.2010 3002

1

   ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 28.

2

   ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 169; ק”ת התשנ׳׳ז, עמ' 94.

3

   ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 58.

4

ס׳׳ח התשכ׳׳ח, עמ' 204; התשנ׳׳ח, עמ' 329; התשס׳׳ב, עמ' 414.