גיליון 6091 עמוד 1 מתאריך 30/05/2010



רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ז בסיוון התש״ע    6091    30 במאי 2010

עמוד


עמוד

הודעה על מילוי מקום של שר.............................................. 3034

הודעה על הסמכה לפי חוק רשות השידור..................... 3034

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 3034

מינוי סגני נשיאים בבית המשפט........................................ 3034

מינוי רשמות לפי חוק ההוצאה לפועל.............................. 3034

מינוי רשמת בבית המשפט..................................................... 3035

מינוי רשם לבית המשפט לענייני משפחה....................... 3035

הודעות על גמר כהונתם של שופטים בבית המשפט.. 3035

מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים.................... 3035

קביעת רשימת שמאים מכריעים.......................................... 3035

הודעה בדבר ביטול פעולות הסדר באדמות כפר ביריה.. 3036 הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע לפי תקנות מס

רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק בצורת)... 3036

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת המסים

(גבייה).............................................................................................. 3036

מינוי ראש שירותי בריאות הנפש................................................ 3036

הודעה על החלפת מרכז ועדת ערר לפי חוק פיקוח על

בתי ספר................................................................................ 3036

הודעה על מינוי ממונה לפי חוק מקורות אנרגיה......... 3036

הודעה על אישור תכנית ניקוז.............................................. 3037

מינוי פקחים לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע,

אתרים לאומיים ואתרי הנצחה.................................. 3037

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי.................................... 3038

מינוי נציגי השר להגנת הסביבה בוועדה לשמירת

הסביבה החופית............................................................... 3039

מינוי חבר מועצת איגוד ערים כנרת לפי חוק הסדרת

הטיפול בחופי כנרת........................................................ 3039

הסמכה להוציא צו ניקוי לפי חוק שמירת הניקיון........ 3040

מינוי מפקחים לפי חוק חג המצות (איסורי חמץ).......... 3040

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.......... 3042

הודעה בדבר המצב ההידרולוגי באזור מנותק ובאזור

סובב כנרת........................................................................... 3042

תיקון רשימת הזנים לפי תקנות הזרעים (רשימת הזנים

המורשים למכירה)........................................................... 3042

הודעות על מינוי חברים לוועדות מקומיות לתכנון ולבניה

(אור יהודה, אזור)............................................................. 3043

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ................. 3044

הודעות לפי חוק התכנון והבניה ......................................... 3045

הודעות לפי חוק הצהרות מוות ........................................... 3076

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 3082

הודעות מאת הציבור................................................................ 3088

תיקוני טעויות