גיליון 6092 עמוד 1 מתאריך 31/05/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ח באייר התש״ע    6092    31 במאי 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 3098

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................3150