גיליון 6093 עמוד 1 מתאריך 01/06/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


י״ט בסיוון התש״ע    6093    1 ביוני

עמוד

הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות לפי חוק

הרשויות המקומיות (בחירות)..................................... 3166

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)................................................................... 3166

הודעה על קביעת מתכונת דיווח על רווחיות גפ״מ

לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.... 3166 הודעה על רישום בקשה להארכת אישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים........................................ 3167

הארכת תוקף של אישור מחסן טרנזיט............................... 3167

תמציות תקציבים רגילים של עיריות לשנת הכספים

2009 (פתח תקוה, רהט (מעודכן), רמלה).................. 3167

תמציות תקציבים רגילים של עיריות לשנת הכספים

2010 (רמלה, יבנה)..........................................................

הודעה על החלת חוקי עזר - עכו.....................................

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (עכו, קרית

שמונה, מטה יהודה).......................................................

הודעות על בקשות לתיקון שטחים וגבולות...................

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות...................................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.......................................

הודעות מאת הציבור...............................................................

עמוד

3169

3170

3170

3171

3173

3174 3177 3210