גיליון 6093 עמוד 2 מתאריך 01/06/2010הודעה בדבר קביעת מועד בחירות חדשות

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ״ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 73(ד) לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-11965, ובהתאם לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום י' בסיוון התש"ע )23 במאי 2010( בתיק עמ"נ 15725-05/10, אני קובע כי הבחירות החדשות למועצת עיריית ערד בקלפי מס' 21 יתקיימו ביום י"ט בסיוון התש׳׳ע )1 ביוני 2010(.

י"א בסיוון התש׳׳ע )24 במאי 2010( )חמ 3-709(

אליהו ישי

_    סגן ראש הממשלה ושר הפנים

1 ס״ח התשכ״ה, עמ' 248; התשס״ט, עמ' 94.

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1 שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בעיריית נס ציונה )להלן - הוועדה( גידי טביב, ת״ז 059201087, לממונה על הגבייה ואת עובדת מחלקת הגבייה, איילה לוי, ת״ז 059297283, לפקידת גבייה, לצורך גבייתם, מכוח סעיף 70 לחוק העונשין, התשל״ז-31977, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הוועדה לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-41965 )להלן - חוק התכנון והבניה(, ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 218 לחוק התכנון והבניה. כ״ט בניסן התש״ע )13 באפריל 2010( )חמ 3-18(

גבריאל מימון

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס״ח התשל״ג, עמ' 46.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס״ח התשל״ז, עמ' 226.

4    ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

מינוי ממונה על הגבייה ופקידת גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1 שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר עיריית רמלה )להלן -העיריה( יוסי כהן, ת״ז 023093214, לממונה על הגבייה ואת מנהלת מחלקת הגבייה בעיריה, נירית טננבאום, ת"ז XXXXX232, לפקידת גבייה, לצורך גבייתם לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל״ז-31977, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בעיריית רמלה )להלן - הוועדה(, לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-41965, ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 218 לחוק התכנון והבניה. כ״ב בניסן התש״ע )6 באפריל 2010( )חמ 3-18(

גבריאל מימון

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס״ח התשל״ג, עמ' 46.

2    י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

4    ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1 שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר עיריית רעננה אמיר בר טוב, ת"ז XXXXXX056, לממונה על הגבייה ואת מנהל מחלקת הגבייה בעיריה, אייל אדלין, ת"ז XXXXXX502, לפקיד גבייה, לצורך גבייתם, מכוח סעיף 70 לחוק העונשין, התשל״ז-31977, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת הוועדה לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-41965 )להלן - חוק התכנון והבניה( ושל כל סכום שציווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף 218 לחוק התכנון והבניה. י״ב באייר התש״ע )26 באפריל 2010( )חמ 3-18(

גבריאל מימון

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס״ח התשל״ג, עמ' 46.

2    י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

4    ס״ח התשכ״ה, עמ' 307.

מינוי ממונה על הגבייה ופקיד גבייה

לפי פקודת המסים )גבייה(

בתוקף הסמכות לפי סעיף 2)1( לפקודת המסים )גבייה(1 שהואצלה לי2, אני ממנה את גזבר המועצה המקומית כאבול )להלן - המועצה( קאסם ריאן, ת"ז XXXXX857, לממונה על הגבייה ואת מנהל מחלקת הגבייה במועצה וליד סאלח, ת"ז 57578502, לפקיד גבייה לעניין גבייתם של ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב(, התשנ״ג-31992, ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי דין ולצורך גבייתם, לפי סעיף 70 לחוק העונשין, התשל"ז-41977, של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת המועצה. י״ב באייר התש״ע )26 באפריל 2010( )חמ 3-18(

גבריאל מימון

_    המנהל הכללי של משרד הפנים

1    חוקי א״י, כרך ב', עמ' 1374; ס״ח התשל״ג, עמ' 46.

2    י"פ התשס"ט, עמ' 3686 ועמ' 3994.

3    ס״ח התשנ״ג, עמ' 10.

4    ס״ח התשל״ז, עמ' 226.

הודעה על קביעת מתכונת דיווח על רווחיות גפ״מ

לפי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א( לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, בהסכמת ועדת המחירים ובאישור שר התשתיות הלאומיות ושר האוצר, קבעתי את מתכונת הדיווח לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גפ"מ(, התש"ע-22010 )להלן - הצו(.

ילקוט הפרסומים 6093, י״ט בסיוון התש״ע, 1.6.2010 3166

1

   ס״ח התשנ״ו, עמ' 192.

2

   ק״ת התש״ע, עמ' 1127.