גיליון 6094 עמוד 1 מתאריך 06/06/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד בסיוון התש״ע    6094    6 ביוני 2010

עמוד


עמוד

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי חוק שירות המדינה (מינויים)..................... 3230

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות

שבתוספת לחוק האמור.................................................... 3230

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד.............. 3230

מינוי יושב ראש לוועדת ההיתרים לפי תקנות שירות

הציבור (מתנות)................................................................... 3230

הארכת מינוי קאדי לכהונה בפועל........................................ 3230

הארכת מינוי מנהל בפועל לבתי הדין השרעיים............. 3230

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה... 3231

מינוי חברה במועצת רואי חשבון........................................... 3231

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין....................................... 3231

הודעה על מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה)...................................................... 3231

הודעה על מינוי מנהל וחברים למינהלת השקעות

בתיירות................................................................................... 3231

מינוי עוזרי פקיד שומה לפי פקודת מס הכנסה ................ 3231

צו מיוחד לפי פקודת האגודות שיתופיות........................... 3232

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים................................................................................. 3232

הודעה על מינוי חברים וממלאי מקומם לוועדת מחקר

לפי חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה.................. 3232

מינוי מפקח על המכרות............................................................. 3232

מינוי זמני של ממונה על ענייני הנפט .................................. 3232

מינוי נציג משרד התשתיות הלאומיות בקרן לשיקום

מחצבות................................................................................... 3233

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על

ביטחון הציבור...................................................................... 3233

מינוי ממונים למועצות הדתיות (בית דגן, חדרה,

ירוחם)...................................................................................... 3233

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית תל מונד................. 3233

הודעה על הסמכה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת

השבים..................................................................................... 3234

הודעה בדבר בתי משפט שבהם תתקיים שמיעת ילדים

לפי תקנות סדר הדין האזרחי (הוראת שעה)........... 3234

הודעה על עדכון סכומים לפי תקנות העיריות

(חתימה על מסמכים מסוימים)...................................... 3234

הודעה בדבר קביעת תקנים...................................................... 3234

הודעה בדבר שינוי בתקנים...................................................... 3234

הודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת

מכרז פומבי............................................................................ 3235

הודעה בדבר קביעת משרה בכנסת שלא תחול עליה

חובת מכרז............................................................................. 3235

הסמכה לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית

- סמכויות פקחים)............................................................. 3235

הסמכה מיוחדת של מנהלי לשכות הוצאה לפועל

להטיל תפקידי ביצוע........................................................ 3235

הודעה בדבר חילוט טובין לפי פקודת היבוא והיצוא.... 3236 הודעה על מחיקת רישום תאגיד משלח בין-לאומי

מפנקס המשלחים הבין-לאומיים.................................. 3236

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין......................... 3236

הודעה על עיבוד סטטיסטיקה.................................................. 3236

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................... 3236

הודעה לפי חוק הצהרות מוות ................................................ 3243

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 3244

הודעה בדבר מתן צו לפירוק חברה........................................ 3244

הודעה מאת האפוטרופוס הכללי........................................... 3244

הודעות מאת הציבור................................................................... 3245

דוחות שבועיים של בנק ישראל.............................................. 3251

תיקון טעות