גיליון 6095 עמוד 1 מתאריך 09/06/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


כ״ז בסיוון התש״ע    6095    9 ביוני

עמוד

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 3254

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת

מכרז לפי החוק האמור................................................... 3254

הודעות בדבר הוספת משרות לרשימת המשרות

שבתוספת לחוק האמור.................................................. 3254

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה...................... 3254

הודעה על בחירת יושב ראש הכנסת ועל בחירה

וסיום כהונה של סגנים ליושב ראש......................... 3255

מינוי חברים במועצת שמאי המקרקעין............................ 3255

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי ״ 3255

שינוי הרכב מועצת יועצי מס מייצגים............................. 3255

מינוי עובד אחראי לפי חוק כלי הירייה............................ 3255 מינוי ממלאת מקום לחבר במועצה לניסויים בבעלי חיים

מינוי קצין מבחן למבוגרים.....................................................

מינוי קצינות מבחן לנוער .......................................................

ביטול מינוי קצינת מבחן לנוער............................................

תיקוני מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד

המדע התרבות והספורט למוסדות ציבור ..............

תיקון מבחנים למתן תמיכה של משרד התרבות

והספורט במוסדות ציבור ..............................................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .........................................

הודעות לפי חוק הצהרות מוות ...........................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

3255

3256 3256 3256

3256

3257 3257

3265

3266 3271