גיליון 6095 עמוד 2 מתאריך 09/06/2010הודעה על מינוי מנהל כללי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י, מינתה הממשלה את רוני גמזו לתפקיד המנהל הכללי של משרד הבריאות במקום איתן חי-עם2 הפורש מתפקידו.

תוקף המינוי החל ביום י׳׳ט בסיוון התש׳׳ע )1 ביוני 2010(.

כ׳׳ח באייר התש׳׳ע )12 במאי 2010( )חמ 56—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י״פ התשס״ט, עמ' 5762.

הודעה בדבר קביעת משרה שלא תחול עליה חובת מכרז

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי׳׳ט-1959י )להלן - החוק(, ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה מיום כ׳׳א באייר התש׳׳ע )5 במאי 2010(, החליטה הממשלה לפטור מחובת מכרז פומבי לפי סעיף 19 לחוק, את משרת ראש אגף בכיר )תכנית העצמת תשתיות מורשת לאומית( במשרד ראש הממשלה )להלן - המשרה(, בתנאי שיתקיים הליך מיוחד של ועדה לאיתור מועמדים, שעקרונות פעולתה נקבעו בהחלטות הממשלה מס' 345 מיום ד' בתשרי התש׳׳ס )14 בספטמבר 1999(, ומס' 2541 מיום כ׳׳ג בתשרי התשס׳׳ג )29 בספטמבר 2002(, כפי שפורסמו בהודעה בדבר תנאים למינוי למשרות בפטור מחובת מכרז פומבי2.

הרכב ועדת האיתור יהיה כדלקמן: מזכיר הממשלה - יושב ראש;

נציג שירות המדינה - חבר; מנכ׳׳ל משרד החינוך או נציגו - חבר;

ראש מינהל תרבות במשרד התרבות והספורט או נציגו - חבר;

נציג ציבור בעל תואר שלישי בתחום מתחומי מורשת התרבות, ההתיישבות, הארכיאולוגיה, המוזאונים, ההיסטוריה וכדומה או בעל ניסיון בתחום ניהול פרויקטים עתירי משאבים, שימונה בידי מזכיר הממשלה בהתייעצות עם נציג שירות המדינה - חבר.

כ׳׳ח באייר התש׳׳ע )12 במאי 2010( )חמ 274—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 86.

2    י״פ התשס׳׳ג, עמ' 400 ועמ' 712.

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי״ט-1959 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי״ט-1959 י, הוסיפה הממשלה את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק2, ולפיכך אחרי פרט 60 ”יושב ראש ועדת ההיגוי להיערכות לרעידות אדמה במשרד התשתיות הלאומיות”3, בתוספת האמורה יבוא:

״60א. מנהל מינהל המחקר למדעי האדמה והים”.

כ״ח באייר התש׳׳ע )12 במאי 2010( )חמ 1173—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס”ח התשי”ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס”ח, עמ' 3520; התשס”ח, עמ' 3978 )4532(; התשס”ט, עמ' 2965; התש׳׳ע, עמ' 128; התש׳׳ע, עמ' 3254.

3    י״פ התשס׳׳ח, עמ' 3520.

הודעה בדבר הוספת משרה לרשימת המשרות שבתוספת לחוק

לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי״ט-11959, הוסיפה הממשלה את המשרה שלהלן לרשימת המשרות שבתוספת לחוק2, ולפיכך אחרי פרט 55ב ”מנהל תכנית הצוערים לשירות המדינה”3, בתוספת האמורה יבוא:

״55ג. ראש אגף בכיר )תכנית העצמת תשתיות מורשת לאומית(”.

כ״ח באייר התש״ע )12 במאי 2010( )חמ 1173—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1    ס”ח התשי”ט, עמ' 86.

2    י”פ התשס”ח, עמ' 3520; התשס”ח, עמ' 3978 )4532(; התשס”ט, עמ' 2965; התש״ע, עמ' 128; התש״ע, עמ' 3254.

3    י”פ התש”ע, עמ' 3230.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי״א-1951

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א^^1 )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את ראש אגף בכיר משאבים חומריים ומבצעים במשרד ראש הממשלה יחד עם חשב המשרד או סגנו, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, שבתחום הפעילות של המשרד, עד לסכום של 50,000 שקלים חדשים ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות.

כ״ז באייר התש״ע )11 במאי 2010( )חמ 9—3(

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

1 ס”ח התשי”א, עמ' 52.

ילקוט הפרסומים 6095, כ׳׳ז בסיוון התש׳׳ע, 9.6.2010 3254