גיליון 6096 עמוד 1 מתאריך 14/06/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


ב' בתמוז התש״ע    6096    14 ביוני

עמוד

מינוי מפקחים לפי חוק הפיקוח על המעונות................. 3286

מינוי ושינוי מינוי פקידי סעד לפי חוק הסעד (סדרי דין

בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים)......................... 3286

מינוי וביטול מינוי פקידות סעד לפי חוק ההגנה על חוסים 3286

מינוי חבר בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד.............. 3286

הכרזה על בית סוהר.................................................................. 3286

הכרזה על בית מעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי

(סמכויות אכיפה - מעצרים)....................................... 3287

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................ 3287

הודעה על מינוי מועצה ציבורית לשילוב וקידום נשים

בעבודה................................................................................. 3287

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים................................. 3287

מינוי מפקחים לפי חוק הטיס וחוק רישוי שירותי

התעופה................................................................................ 3288

מינוי מבקר לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי חיים

ושל תוצרת מן החי.......................................................... 3288

מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית לפי פקודת מחלות

בעלי חיים............................................................................ 3288

מינוי מפקח לפי הפקודה האמורה...................................... 3288

מינוי יושב ראש ועדה מייעצת לפי חוק לפיקוח על

על יצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי........ 3288

שינוי בשמה ובהרכבה של ועדה מייעצת להדברת זבוב

הפירות של הים התיכון................................................ 3289

מינוי חברי הוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת זיהום הים (הטלת פסולת) וחוק מניעת זיהום הים

ממקורות יבשתיים........................................................... 3289

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים................................ 3289

הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית קרית אונו........... 3289

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה והפרק

השביעי................................................................................. 3289

הודעה בדבר מתן ארכה לתקופת הגשת הערות הוועדות המחוזיות והשגות הציבור בתכנית

לתשתית לאומית..............................................................

תיקון טעות בהודעה על אישור שיכונים ציבוריים......

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט..........................

הודעה בדבר חובת רשות כבאות להעסיק את יחידת הכבאים שלה ולהשתמש בציודה במקום שהוא

מחוץ לתחומה של רשות מקומית..............................

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור..................................................

הודעה על מתן הוראות לחברות לניהול קרנות נאמנות

ולנאמנים.............................................................................

הודעה בדבר חילוט טובין.......................................................

היתרים כלליים לגילוי ידיעות לפי חוק מס ערך מוסף, חוק מס קנייה (טובין ושירותים) ופקודת המכס... הודעה בדבר מספרי הטפסים להגשת דוחות לשנת

המס 2009.............................................................................

הודעות בדבר סיום השעיה וסיום השעיה בפועל

של חברים מלשכת עורכי הדין...................................

הודעות בדבר השעיה, השעיה זמנית והוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין .........................................................

מינוי מנהל בחירות ביישובים אעבלין, באקה-ג׳ת

וירוחם...................................................................................

הודעה בדבר תוצאות הבחירות החדשות למועצת

עיריית ערד.........................................................................

מינוי מנהל ארנונה (תל שבע) ...............................................

מינוי ועדות ערר לארנונה (תל שבע, טבריה)..................

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות (אילת)..

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות.......................................

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין .

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .........................................

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

3290

3290

3290

3291 3291

3291

3291

3292

3292

3293

3293

3296

3296

3298

3298

3298

3298

3298

3299 3314 3316