גיליון 6097 עמוד 1 מתאריך 17/06/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' בתמוז התש״ע    6097    17 ביוני 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 3326

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 3392