גיליון 6097 עמוד 2 מתאריך 17/06/2010


משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי
הרשומים לענייני ירושה

הודעות לפי חוק הירושה, התשכ״ה - 1965

הודעה על בקשות לצו יחשה וצו קיום הוואה

בהתאם ';'וסעיף 67 לחנק ניתנת בזה הודעה כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים לענייני ירושה בלשכות השונות בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה.

ןןת. פטירה ןושם המבקש I

ונשם האויש/ה

ואי!, תיק ן

רח' כנפי הנתרים 15, בנין התאומים, ירותלים

הגתם לענייני יגותה ביגותלים -

יתשוק

2/10/2009 1 הינדרדינה

ריגקהאופט גרטרוד

2/2062 0

2/04/2090 1 יחזקה פאוזיה

יחזקה יעקב

יג2/206

43/11/1909 בדינה הוי חי

מדינה בקיה

1/2009 19/1 בן ירכו ף אורה

וכהן דן

2/205552

20/05/2009 יוחילוה צופיה

יחהוה זעק

2/205595

1/2009 14/1 דוידיא ן מרגהיק

דודיאן דויד

0/217)55 2

01/01/2010 אי הוו איהק

איהון יזנה

1/21 2859

25/08/2009 מושהיאן-רחמי מרים

רחמה לטיפה

1/21281

09/10/2009 סוהומון אווהין

לגנאו רונהד ג׳ון

1/21189

23/08/1009 חסון קהמנטה

גח דו־י־ ח^וון רנה

1/21272

0 18/02/091 מולל יהודיק

כוהל שהמה

1/21228

10/09/1289 סקוביצקי צירה

בקושוצקנ הייב

1/21220

0 201/ 20/01 חרשבסקי רבקה מרים

רוכמן אסקר

1/21220

0 04/02/201 כן ועים הנרי

בן ולים אהיס

1/21 299!

צוואוק

29/01/2006 שטיין גשרג

שטיין גרטרד

2/20002

9 28/01/201 בן רוני שמעון

טן מזה מטיהדה

1 /21 2530

06/08/2009 בר הב אסקר

פוודו־ סרפיגזה סימ

1/21 2512

2/2009 2/1 1 יוטב משה

חיטבסקי שוהמיק

1/21291

0 22/01/201 יפויי מיכה הדסה

יפרו יאק:יס )אהק

1/21284

25/00/2000 בסיקה הואיזהאהי

מסיקה משמ מוריס

1/21 295!

ם 200/ 6/01 1 גויהי משה

1;־־יל'י■ מנטישה

1/21286

00/02/2009 יא ו י הנרי

הה יאלי

׳297 1/21

27/00/1900 נזי-־ד 1:וח־1:ו

רוז)קוייג צפורה

1/21220

19/01/2010 לי־הן נינה

שט־־ין שהה

1/21221

15/01/2010 בריירבויי-ן ^יבי

גרויוביצי אדוהרד

1/21227

^.021/12110/^1 ד מהוקונסקי אהה

ו;שי־יי^ווכךi7י נינה

1/21294

27/10/2009 אמואה ישראה

ישראה הרה

1/21295

1/2009 12/1 בוברסקי!אבינה

ראי וירה

1/21295

בת-שבע אברך בר-טוב, רשם

ילקוט הפרסומים 6097, ה' בתמוז התש׳׳ע, 17.6.2010 3326