גיליון 6098 עמוד 1 מתאריך 21/06/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' בתמוז התש״ע    6098    21 ביוני 2010

עמוד

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת

עמוד

3406

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה ......................

3409

העופות.................................................................................

צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

3407

(סמכויות אכיפה - מעצרים).......................................

3410

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.4.2010.....

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית

3410

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2010..

(עדות), חוק מניעת זיהום הים ממקורות

3412

ביטול הסכם קיבוצי...........................................................

3407

יבשתיים ופקודת בריאות העם ..................................

3412

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.5.2010 ..

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

3415

הודעות לפי חוק התכנון והבניה .........................................

3408

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)........

3460

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט.....................

3408

הרשאה והסמכה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

3460

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

הודעה בדבר דחיית מועד הבחירות ברשויות

3462

הודעות מאת הציבור................................................................

3408

מקומיות מסוימות............................................................

ביטול הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה

3408

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבניה........................

3484

לצורכי ציבור)....................................................................

הודעה בדבר בתי המשפט שבהם תתקיים פגישת

הודעת המערכת

3409

מהו״ת לפי תקנות סדר הדין האזרחי.......................