גיליון 6098 עמוד 2 מתאריך 21/06/2010הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א-1951י )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן - המשרד( אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעילות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

א. תחום פעולה כללי

1.    המנהל הכללי, לעניין עסקאות שבתחום הפעילות של המשרד, יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלת סכום;

2.    המשנה למנהל הכללי, לעניין עסקאות שבתחום פעילות של המשרד, יחד עם חשב המשרד או סגנו עד לסכום של 1,000,000 שקלים חדשים (להלן - ש׳׳ח);

3.    מנהל הרשות לשיתוף פעולה תעשייתי (רשפ׳׳ת), לעניין עסקאות שבתחום הפעילות של היחידה, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 300,000 ש׳׳ח;

4.    סגן מנהל כללי בכיר או מנהל מינהל או מנהל אגף בכיר או מקביליהם, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולם, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

5.    מפקח עבודה ראשי, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

6.    מנהל אגף לתעסוקת נשים, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו -עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

7.    מנהלי אגף או מקביליהם, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולם, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 100,000 ש׳׳ח;

8 .    מנהלי תחום משאבים חומריים, לעניין עסקאות שבתחום

הנושאים שבטיפולם, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 86,000 ש׳׳ח;

9 .    ממונה על הדרכה, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים

שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 86,000 ש׳׳ח;

10.    מנהל תחום תכניות עבודה, פרויקטים ותקציבים במטה לפיתוח הנגב והגליל, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 86,000 ש׳׳ח;

11.    מנהל המעבדה הישראלית לפיזיקה, לעניין עסקאות הנוגעות לקבל עבודות וביצוע מחקרים, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 55,000 ש׳׳ח;

12.    ממונה על יחידת בקרה ותפוקות, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו - לסכום של 43,000 ש׳׳ח; 1

13    . מנהל המחלקה הפדגוגית, לעניין עסקאות שבתחום

הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 43,000 ש׳׳ח;

14 . מרכז מכרזים ורכש, לעניין עסקאות שבתחום

הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 43,000 ש׳׳ח;

15    . מנהל היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים, לעניין

עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 43,000 ש׳׳ח.

ב.    מחוזות - כללי

1.    מנהל מינהל (מחוז), לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או גזבר מחוזי - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

2.    ממונה מחוז, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 86,000 ש׳׳ח;

3.    מנהל מה׳׳ט (המכון להכשרה טכנולוגית), לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 86,000 ש׳׳ח;

4.    מנהל מרכז הכשרה ממשלתי, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 20,000 ש׳׳ח;

5.    מנהל היחידה לפיתוח טכנולוגי (מא׳׳ה), לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 20,000 ש׳׳ח;

6.    מנהל מדור בנא׳׳ם מחוזי, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי

-    עד לסכום של 20,000 ש׳׳ח;

7.    אמרכ׳׳ל מחוזי, לעניין עסקאות שבתחום הנושאים שבטיפולו, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום גזברויות תקציב ומימון או גזבר מחוזי - עד לסכום של 20,000 ש׳׳ח.

ג.    מנהלת תכנית ״אורות לתעסוקה״

1. ראש מינהלת ”אורות לתעסוקה” יחד עם חשב מינהלת ”אורות לתעסוקה” - עד לסכום של 500,000 ש”ח. ההרשאות לנושאי משרה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה שהודעות עליהן פורסמו - בטלות. כ' באייר התש”ע (4 במאי 2010) (חמ 3-9)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה


ילקוט הפרסומים 6098, ט' בתמוז התש״ע, 21.6.2010 3406

1

ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.