גיליון 6098 עמוד 71 מתאריך 21/06/2010לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד ענת שדה, מרח'

המלך ג'ורג' 30, ירושלים, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את

תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום

הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

חגי דניאל, עו״ד, מפרק

ששת כח אדם בע״מ

)ח״פ 51-223647-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 5.5.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברנדיס אנטול, ת׳׳ז 04779401, מרח' השקמה 5, רמת השרון 47218, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ברנדיס אנטול, מפרק

קדי סטייל בע׳׳מ

(ח״פ 51-135269-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 19.4.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודית שומר, ת׳׳ז XXXXX446, מרח' פסגות הרים 10, ת׳׳ד 2581, נצרת, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אודית שומר, מפרק

אורדה בע׳׳מ

(ח”פ 51-339926-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

ענת שדה, עו״ד, מפרקת

ת.י.ב.א בע׳׳מ

(ח”פ 51-099373-6)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.5.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אברהם תבורי, ת׳׳ז 002143220, מרח' גלבוע 35, חיפה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אברהם תבורי, מפרק

ספיראלית מערכות ביקורת בע׳׳מ

(ח”פ 51-394456-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.5.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודי רובין, מרח' הרצוג 35, גבעתיים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 14 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אודי רובין, מפרק

ג.ט. (גולן) אלקטרוניקה בע׳׳מ

(ח”פ 51-172420-5)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

[נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

3475 ילקוט הפרסומים 6098, ט' בתמוז התש״ע, 21.6.2010