גיליון 6098 עמוד 72 מתאריך 21/06/2010של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 15.5.2010, התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבישר דוד, ת׳׳ז XXXXXX439,

מבית 1, בית נקופה, למפרק החברה.

של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד רן כהן, מרח' שאול

המלך 35, ת׳׳ד 18138, תל אביב 61181, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

רן כהן, עו״ד, מפרק

ד. אריאל שירותים ונכסים בע״מ

)ח״פ 51-307924-4)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אריאל דוידוב, מרח' משה דיין 105, ירושלים, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אריאל דוידוב, מפרק

הסעות אביטל א.ש. (995ו) בע׳׳מ

(ח״פ 51-208984-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 23.5.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד גיל אביטל, מרח' קרן היסוד 9/14, ת׳׳ד 370, באר שבע, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

גיל אביטל, עו״ד, מפרק

אר.די.טק הפצה בע״מ

(ח״פ 51-393814-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אבישר דוד, מפרק

לינטק מערכות מיחשוב ותקשורת בע״מ

(ח״פ 51-366565-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.5.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי לין, מרח' הרצל 37, רעננה, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אבי לין, מפרק

סמיט דיאם בע״מ

(ח״פ 51-116196-0)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.5.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מפטה מניש, ת׳׳ז 000370559, מרח' ז'בוטינסקי 1, רמת גן, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

מפטה מניש, מפרק

דיאם טראסט בע״מ

(ח”פ 51-283355-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין

ילקוט הפרסומים 6098, ט' בתמוז התש״ע, 21.6.2010 3476

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות

[נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין