גיליון 6100 עמוד 1 מתאריך 24/06/2010ילקוט הפרסומים

י״ב בתמוז התש״ע


6100


24 ביוני 2010


עמוד

הכרזה על מצב חירום לפי חוק-יסוד: הממשלה........................................................ 3554

הודעה על הרשאה לפי חוק נכסי המדינה.....................................................3554

הודעה על הארכת כהונה של נציב שירות המדינה............................................... 3557

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים)............................. 3557

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין........................................................... 3557

מינוי ממונה על הגבייה................................................................................3557

3558


הודעות מאת הציבור