גיליון 6100 עמוד 2 מתאריך 24/06/20101 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.


הכרזה על מצב חירום

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בהתאם לסעיף 38 לחוק-יסוד: הממשלהי, ועל פי הצעת הממשלה, הכריזה הכנסת בישיבתה ביום שני, ב' בתמוז התש׳׳ע (4י ביוני 0י20) על מצב חירום לתקופה שמיום ב' בתמוז התש״ע (4י ביוני 0י20) עד יום י”א בסיוון התשע׳׳א (3י ביוני יי20).

ג' בתמוז התש״ע (5י ביוני 0י20) (חמ 3-2794)

ראובן (רובי) ריבלין

_    יושב ראש הכנסת

י ס״ח התשס״א, עמ' 58י.

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-י95י

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי”א-י95יי (להלן - החוק), החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד הבריאות (להלן -המשרד), אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, בתחום הפעילות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

י. המנהל הכללי יחד עם חשב המשרד - בלא הגבלה בסכום;

2 . המשנה למנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 10,000,000 שקלים חדשים (להלן - ש׳׳ח);

3. סמנכ׳׳ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש יחד עם חשב המשרד

או סגנו - עד לסכום של 10,000,000 ש׳׳ח;

4 . ראש מינהל רפואה יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 2,500,000 ש׳׳ח;

5.    א. מורשים מס' י-4 יחד עם גזבר אזורי תל אביב - עד לסכום של 300,000 ש׳׳ח;

ב. מורשים מס' י-4 יחד עם אחד מגזברי המחוזות האלה: צפון, דרום, מרכז, חיפה, תל אביב וירושלים - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

6.    מנהל המחלקה לנכסים ושירותים יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 500,000 ש׳׳ח;

7.    מנהל האגף לשעת חירום יחד עם חשב המשרד או סגנו או גזבר אזורי תל אביב - עד לסכום של 300,000 ש׳׳ח;

8.    מנהל אגף למידע ומחשוב יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 750,000 ש׳׳ח;

9.    סמנכ׳׳ל להסברה ויחסים בין-לאומיים יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

0י . סמנכ׳׳ל בכיר וראש מינהל תכנון ובינוי יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 1,000,000 ש׳׳ח;

יי. ראש שירותי בריאות הציבור יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 1,000,000 ש׳׳ח;

12    . ממונה הבנא׳׳ם משרד ראשי יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 100,000 ש׳׳ח;

13    . אחות ראשית יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום

של 200,000 ש׳׳ח;

14. מנהל המחלקה לגזזת יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 150,000 ש׳׳ח;

15    . המדען הראשי יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום

של 100,000 ש׳׳ח;

16    . מנהל האגף לגריאטריה יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 2,500,000 ש׳׳ח;

17    . ראש שירותי בריאות הנפש יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 2,500,000 ש׳׳ח;

18    . אחראי למינהל בריאות הציבור יחד עם חשב המשרד או

סגנו - עד לסכום של 300,000 ש׳׳ח;

19    . מנהל תחום בכיר הדרכה ופיתוח או סגנו יחד עם חשב

המשרד או סגנו או גזבר אזורי תל אביב - עד לסכום של

55.000    ש׳׳ח;

20    . מנהל השירות הסוציאלי יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 55,000 ש׳׳ח;

21. מנהל המכון לביקורת ותקינה או מנהל אדמיניסטרטיבי יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 55,000 ש׳׳ח;

22    . מנהל המחלקה לשחפת ואיידס יחד עם חשב המשרד או

סגנו - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

23    . מנהל האגף למקצועות רפואיים יחד עם חשב המשרד או

סגנו - עד לסכום של 55,000 ש׳׳ח;

24. מנהל האגף לבריאות השן יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

25    . מנהל תחום התפתחות הילד ושיקומו יחד עם חשב

המשרד או סגנו - עד לסכום של 55,000 ש׳׳ח;

26    . מנהל המחלקה למכשירי שיקום וניידות או מנהל

אדמיניסטרטיבי של המחלקה למכשירי שיקום וניידות יחד עם חשב המשרד או סגנו או גזבר אזורי תל אביב -עד לסכום של 100,000 ש׳׳ח;

27    . מנהל הספרייה יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום

של 43,000 ש׳׳ח;

28. מנהל אגף לכוח אדם יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 100,000 ש׳׳ח;

29 . מנהל תחום משאבי אנוש יחד עם חשב המשרד או סגנו

-    עד לסכום של 300,000 ש׳׳ח;

30. מנהל המרכז הקהילתי יפו או מנהל אדמיניסטרטיבי יחד עם חשב המשרד או סגנו או גזבר אזורי תל אביב - עד לסכום של 100,000 ש׳׳ח;

31 . מנהל האגף לרוקחות יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 100,000 ש׳׳ח;

32.    מנהל המחלקה לחינוך וקידום בריאות יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 55,000 ש׳׳ח;

33.    קב׳׳ט ארצי יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של

100.000    ש׳׳ח;

ילקוט הפרסומים 6100, י״ב בתמוז התש״ע, 24.6.2010 3554