גיליון 6102 עמוד 1 מתאריך 28/06/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז בתמוז התש״ע    6102    28 ביוני 2010

עמוד

עדכון החלטה בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע, בעת העברת זכות

חכירה.................................................................................... 3598

הודעה בדבר בחינות לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (בחינות בדיני ישראל ובאתיקה מקצועית)......................................................... 3598

עמוד

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות לפי תקנות

חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות).......... 3598

הודעה על בחינות לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות

(בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות)........... 3600

הודעות מאת הציבור................................................................ 3600