גיליון 6102 עמוד 4 מתאריך 28/06/2010הודעה על בחינות

לפי תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות), התשנ”ז-1997

בהתאם לתקנה 5(ב) לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון, בחינות, התמחות ואגרות(, התשנ׳׳ז-1997י, מודיעים


בזה כי רשות ניירות ערך תקיים בחינות בתל אביב, במועדים כלהלן:

השעה

התאריך

שם הבחינה

16.30

כ”ד בחשוון התשע״א (1 בנובמבר 2010)

כלכלה

16.30

כ”ו בחשוון התשע”א (3 בנובמבר 2010)

חשבונאות

16.30

א' בכסלו התשע”א (8 בנובמבר 2010)

סטטיסטיקה ומימון

16.30

ד' בכסלו התשע”א (11 בנובמבר 2010)

אתיקה מקצועית*

16.30

ד' בכסלו התש”ע (11 בנובמבר 2010)

דיני ניירות ערך ואתיקה מקצועית

11.00

כ”ח בכסלו התשע”א (5 בדצמבר 2010)

מקצועית א'**

11.00

ב' בטבת התשע”א (9 בדצמבר 2010)

מקצועית ב'**


* הבחינה באתיקה מקצועית מיועדת רק למועמדים אשר אושר להם פטור מחלק הבחינה בדיני ניירות ערך.

** הבחינות המקצועיות מיועדות רק למי שעבר את בחינות היסוד; אין אפשרות לגשת לבחינות היסוד ולבחינות המקצועיות באותו מחזור בחינות.

הרשמה לבחינות:

-    ההרשמה תיעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות שכתובתו: www.isa.gov.il, החל ביום כ׳׳ט בתמוז התש׳׳ע )11 ביולי 2010(, ולא יאוחר מיום ג' בחשוון התשע׳׳א )11 באוקטובר 2010(, מועד סגירת ההרשמה לבחינות האמורות.

-    את טופסי ההרשמה ניתן למצוא בכותרת ”טפסים” )”טפסים למילוי ו/או תשלום דרך האינטרנט על ידי יחידים בנושא ייעוץ השקעות, משווקי השקעות וניהול תיקי השקעות”).

-    יש למלא את טופסי ההרשמה ולשלם את אגרת הבחינה באמצעות כרטיס אשראי.

-    נרשמים שפרטיהם כבר רשומים ברשות ויש בידם הקוד האישי, יוכלו לוודא את הרשמתם באתר האינטרנט יום לאחר שנרשמו.

1 ק”ת התשנ׳׳ז, עמ' 352.

-    נרשמים חדשים, לאחר ההרשמה הראשונית באתר האינטרנט (מילוי טופס פ10 - טופס פרטים אישיים), יקבלו את הקוד האישי באמצעות כתובת ^sms^'^n/w,

ואז יוכלו לוודא באתר אם הרשמתם נקלטה.

-    זימונים לבחינות יישלחו עד כשבוע לפני מועד הבחינה; נוסף על כך רשימת הנבחנים וחלוקתם לכיתות תתפרסם באתר הרשות (נבחן שלא קיבל זימון אך מופיע ברשימת הנבחנים יוכל לגשת לבחינה גם בלא הזימון).

-    לא ניתן להירשם לאחר מועד סגירת ההרשמה. ביטול הרשמה לבחינות:

-    המבטלים את הרשמתם לבחינה לא יקבלו החזר של אגרת הבחינה.

-    אפשר לדחות את ההרשמה לבחינה למועד עתידי באמצעות טופס פ016 ”בקשה לדחיית מועד הרשמה לבחינה” וזאת לא יאוחר משבוע ימים לפני מועד כל בחינה.

-    אפשר לוודא את ביצוע דחיית הבחינה ב”מידע אישי” באתר. מקום הבחינות: הגימנסיה העברית הרצליה, רח' ז׳בוטינסקי

106, תל אביב; תיכון עירוני ד', רח' ויצמן 74, תל אביב. ח' בתמוז התש׳׳ע (20 ביוני 2010) (חמ 3-2766)

אביעזר דנון

המזכיר הכללי רשות ניירות ערך

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

פ.מ.א.י בע״מ

(ח”פ 51-390832-7)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ”ל תתכנס ביום 29.7.2010 בשעה 8.00, ברח' שערי ניקנור 7א, תל-אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה פלור, מפרק

חלקה 187 בגוש 6635 בע׳׳מ

(ח”פ 51-036290-8)

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, כי האסיפה הסופית של החברה הנ”ל נדחתה מיום 24.6.2010 ליום 1.8.2010 בשעה 9.00, ברח' המחתרות 6א, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

משה מ' טל, עו׳׳ד, מפרק

3600

המחיר 1.62 שקלים חדשים


ISSN 0334-3030


ילקוט הפרסומים 6102, ט׳׳ז בתמוז התש׳׳ע, 28.6.2010 במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי