גיליון 6103 עמוד 1 מתאריך 01/07/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


י״ט בתמוז התש״ע    6103    1 ביולי

עמוד

מינוי חברה לוועדת ההיתרים לפי תקנות שירות

הציבור (מתנות)................................................................ 3602

הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק משפחות

חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)........... 3602

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים

חברתיים (מס הכנסה שלילי)....................................... 3602

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי לפי חוק

טיפול בחולי נפש.............................................................. 3602

מינוי פקידות סעד לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).... 3603

מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות...................... 3603

מינוי מנהל לעניין חוק משק החשמל, התשנ״ו-1996 .. 3603

הודעה על הנחת תכנית.......................................................... 3603

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה בוועדה

הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.... 3603

הסמכת מפקחים לפי חוק עובדים זרים............................. 3603

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 3604

הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות לפי

חוק התקשורת (בזק ושידורים).................................... 3605

מינוי ממלא מקום נציג השר להגנת הסביבה בוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים לפי

חוק התכנון והבניה......................................................... 3605

מינוי זמני של מנהל השירותים הווטרינריים.................. 3605

מינוי ממונים למועצה הדתית אשקלון............................. 3605

מינוי ממונה למועצה הדתית מצפה רמון........................ 3605

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה הממונה למועצה

הדתית קרית אתא............................................................ 3605

הודעות על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת

הפרק השביעי.................................................................... 3605

הודעה על החלטת ועדת המינויים בדבר חילופי

חברים בבית דין משמעתי מחוזי................................

מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים (גבייה).. הודעה בדבר חדילה מכהונה ובחירה של סגן ממלא

מקום ראש עיריית מעלות תרשיחא..........................

תיקון הודעה על סכום שנתי מרבי להישבון חלקי

לפי צו הבלו על דלק (פטור והישבון).......................

אכרזה על הפסקה במתן שירותים לפי פקודת הבנקאות

הודעה על סיום השבתת בתי משפט..................................

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט..........................

הודעות בדבר קביעת תקנים ושינוי בתקנים..................

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חברים

מלשכת עורכי הדין .........................................................

הודעות על החלת חוקי עזר (אלעד, באר שבע,

הוד השרון, שוהם)...........................................................

הודעה על מינוי מפקחים ברשות מקומית לפי חוק

העבירות המינהליות (אזור).........................................

הסמכת פקחים לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה

סביבתית - סמכויות פקחים) (באר שבע)...............

הודעות בדבר אזור שבו לא חלה החובה להחזיק כלב

ברצועה (הרצליה, פתח תקוה)....................................

הודעה על מינוי מנהל ארנונה (בני שמעון).....................

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (אשקלון).....................

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה (מגדל).............

הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות.....................................

הודעת הסדר לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

הודעות מאת הציבור..............................................................

עמוד

3606

3606

3607

3607

3607

3607

3608

3608

3609 3611 3611

3611

3612 3612

3612

3613 3613 3613 3613 3624 4650