גיליון 6103 עמוד 2 מתאריך 01/07/2010מינוי חברה לוועדת ההיתרים

לפי תקנות שירות הציבור (מתנות), התשים-1980 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ב) לתקנות שירות הציבור (מתנות), התש׳׳ם-1980י, אני ממנה את מרים בך, ת׳׳ז XXXXX162, לחברה מקרב הציבור בוועדת ההיתרים.

תוקף המיני לשלוש שנים.

י׳׳ז בסיוון התש׳׳ע (30 במאי 2010) (חמ 3-1131)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ק׳׳ת התשים, עמ' 1646; התשס׳׳ב, עמ' 848.

הודעה על מינוי קצין תגמולים

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשיי-1950

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) התשיי-1950י (להלן - החוק), מיניתי את בינה מדזיני, תיז 054156690, לקצין תגמולים לעניין החוק האמור.

המען: מחוז משפחות חיפה, רח' דוד המלך 44, חיפה.

ייא בסיוון התשיע (24 במאי 2010) (חמ 3-321)

אהוד ברק

_    שר הביטחון

1 סיח התשיי, עמ' 162.

הודעה על עדכון סכומים

לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשסיח-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ב) לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשסיח-2007י (להלן - החוק), אני מודיע לאמור: עדכון סכומים

1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש מאי 2010 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2007, התעדכנו הסכומים הנקובים בסעיפים 2 עד 6 לחוק, ביום ייט בסיוון התשיע (1 ביוני 2010), כלהלן:

(1) בסעיף 2 לחוק -

(א)    בפסקה (1), בכל מקום, במקום י1,860 שקלים חדשיםי בא י1,920 שקלים חדשיםי, במקום י3,240 שקלים חדשיםי בא י3,340 שקלים חדשיםי, במקום י300 שקלים חדשיםי בא י310 שקלים חדשיםי, במקום י4,320 שקלים חדשיםי בא י4,450 שקלים חדשיםי ובמקום י5,610 שקלים חדשיםי בא י5,780 שקלים חדשיםי;

(ב)    בפסקה (2), בכל מקום, במקום י1,860 שקלים חדשיםי בא י1,920 שקלים חדשיםי, במקום י3,240 שקלים חדשיםי בא י3,340 שקלים חדשיםי, במקום י4,320 שקלים חדשיםי בא

1 סיח התשסיח, עמ' 84; ייפ התשסיט, עמ' 5443.

י4,450 שקלים חדשיםי, במקום י430 שקלים חדשיםי בא י440 שקלים חדשיםי ובמקום י6,150 שקלים חדשיםי בא י6,340 שקלים חדשיםי;

(2)    בסעיף 3(3) לחוק, במקום י1,860 שקלים חדשיםי בא י1,920 שקלים חדשיםי;

(3)    בסעיף 4 לחוק -

(א)    בפסקה (1), במקום י1,080 שקלים חדשים״ בא י1,110 שקלים חדשיםי ובמקום י4,320 שקלים חדשיםי, פעמיים, בא י4,450 שקלים חדשיםי;

(ב)    בפסקה (2), בכל מקום, במקום י1,080 שקלים חדשים״ בא י1,110 שקלים חדשים״, במקום ׳׳3,240 שקלים חדשיםי בא י3,340 שקלים חדשיםי,

במקום י4,320 שקלים חדשיםי בא י4,450 שקלים חדשיםי, במקום י300 שקלים חדשיםי בא י310 שקלים חדשיםי, במקום ׳׳430 שקלים חדשיםי בא י440 שקלים חדשיםי ובמקום י1,860 שקלים חדשיםי בא י1,920 שקלים חדשיםי;

(4)    בסעיף 5(ב)(2) לחוק, במקום ”10,800 שקלים חדשים” בא ”11,120 שקלים חדשים”, במקום ”4,320 שקלים חדשים”,

פעמיים, בא ”4,450 שקלים חדשים” ובמקום ״1,300 שקלים חדשים”, פעמיים, בא ”1,330 שקלים חדשים”;

(5)    בסעיף 6(א) לחוק, במקום י1,860 שקלים חדשיםי בא 1,920 שקלים חדשיםי, במקום י3,240 שקלים חדשיםי בא י3,340 שקלים חדשיםי, במקום י4,320 שקלים חדשיםי בא י4,450 שקלים חדשיםי, במקום י5,610 שקלים חדשיםי בא י5,780 שקלים חדשיםי, במקום י6,150 שקלים חדשיםי בא י6,340 שקלים חדשיםי ובמקום י10,800 שקלים חדשיםי, פעמיים, בא י11,120 שקלים חדשיםי.

כיד בסיוון התשיע (6 ביוני 2010) (חמ 3-3851)

יובל שטייניץ

שר האוצר

הודעה על מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשניא-1991 אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק טיפול בחולי נפש, התשניא-1991י, מיניתי את דיר אגתה שוצמן, תיז 313933962, לסגן פסיכיאטר מחוזי (בפועל) נוסף במחוז המרכז וזאת החל ביום ייט בסיוון התשיע (1 ביוני 2010).

המינויים של דיר איגור ברש2 ושל דיר אורית שטיין3 לסגני פסיכיאטר מחוזי במחוז המרכז בטלים החל ביום ייט בסיוון התשיע (1 ביוני 2010).

הודעה על מינוי פסיכיאטרים מחוזיים וסגניהם4, תתוקן לפי זה.

כיט באייר התשיע (13 במאי 2010) (חמ 3-658)

בנימין נתניהו

_    ראש הממשלה ושר הבריאות

1    סיח התשניא, עמ' 58.

2    ייפ התשסיג, עמ' 4075.

3    ייפ התשסיה, עמ' 189.

4    ייפ התשניא, עמ' 3612; התשסיט, עמ' 4981.

ילקוט הפרסומים 6103, י׳׳ט בתמוז התש׳׳ע, 1.7.2010 3602