גיליון 6104 עמוד 1 מתאריך 04/07/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב בתמוז התש״ע    6104    4 ביולי 2010

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה...................................................... 3658

הודעות מאת הכונס הרשמי............................................................ 3676