גיליון 6105 עמוד 1 מתאריך 08/07/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו בתמוז התש״ע    6105    8 ביולי 2010

עמוד


עמוד

הודעה על מינוי חשב מלווה לפי תקנות שירותי הדת

היהודיים (ניהול מועצות)............................................. 3770

מינוי ועדות אתיקה והרכבן לפי חוק זכויות החולה... 3770 הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה

השונים בהם מכלל הבנקים......................................... 3772

הודעה בדבר הוראה להכנת תכנית מיתאר ארצית...... 3772

הודעה בדבר תכנית מיתאר ארצית.................................... 3773

הודעות בדבר העברת תכניות לתשתית לאומית להערות

הוועדות המחוזיות ופרסומן להשגות הציבור........ 3774

הודעות על מיזוג חברות ......................................................... 3777

הודעות על פטור מאישור הסדר כובל............................... 3779

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל............... 3780

הודעה על הארכת פטור מאישור הסדר כובל................ 3780

הודעה על חידוש פטור מאישור הסדר כובל.................. 3781

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים................................. 3781

הודעות בדבר אבידות שלא נתבעו..................................... 3782

דוח הכנסות, הוצאות וחלוקת יתרות של המועצה

להסדר ההימורים בספורט............................................ 3783

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................. 3785

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 3790

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 3848

הודעות מאת הציבור................................................................ 3850