גיליון 6106 עמוד 1 מתאריך 12/07/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


א' באב התש״ע    6106    12 ביולי

עמוד

הודעה על מינוי מזכיר הכנסת............................................. 3858

מינוי אב בית דין למשמעת וממלא מקומו לפי צו שירות המדינה (משמעת) (שירות הביטחון הכללי והמוסד

למודיעין ולתפקידים מיוחדים).................................. 3858

השעיה ומינוי זמני של מפקח על משקלות ומידות...... 3858 הארכת תוקף של הסמכות מנהלי נמל לפטור קברניט

כלי שיט מחובת ניתוב (אשדוד, חיפה)....................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט.........................

הודעות מאת הציבור................................................................

תיקון טעות דפוס

עמוד

3858

3858

3859