גיליון 6107 עמוד 1 מתאריך 14/07/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


ג' באב התש״ע    6107    14 ביולי

עמוד

הודעות על הרשאות לפי חוק נכסי המדינה................... 3882

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים)............................................................. 3883

תיקון הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות

ביטחון................................................................................... 3883

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור (בחירות לוועד ארגון הורים ארצי - עמותה בפירוק

בפיקוח בית המשפט)...................................................... 3884

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה

במוסדות ציבור................................................................. 3885

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 3886

הודעה על מינוי מפקחי עבודה לפי חוק עבודת נשים 3886 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

לעבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים.......... 3887

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים................................. 3887

אכרזה בדבר הסרת רשמיות מתקנים ישראליים........... 3887

מינוי ועדה ענפית לענף זיתי השמן.................................... 3888

מינוי קצינות מבחן לנוער........................................................ 3888

עמוד

מינוי פקידת סעד מחוזית לפי חוק הנוער (טיפול

והשגחה................................................................................

מינוי פקידות סעד לפי החוק האמור..................................

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד..........

מינוי עובדת ציבור לעריכת תסקירים לפי חוק סדר

הדין הפלילי.......................................................................

הכרה במוסדות, בתארים ובתעודות גמר לעניין

כשירות לעבודה סוציאלית..........................................

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית

למחוז המרכז......................................................................

הודעה על החלטה על בדיקת בקשה להארכת

היטל היצף...........................................................................

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על

ייבוא בהיצף.......................................................................

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין הארכת היטל היצף

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל................

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.................

הודעות לפי חוק התכנון והבניה.........................................

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................

עמוד

3888

3888

3888

3889 3889 3889

3889

3890 3890

3890

3891

3892

3893 3895