גיליון 6107 עמוד 2 מתאריך 14/07/2010הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי”א-1951י )להלן - החוק(, החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרות במשרד התיירות )להלן - המשרד( אשר מפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, שבתחום הפעולות של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד של כל אחד מהם ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(1)    המנהל הכללי של המשרד יחד עם חשב המשרד בלא הגבלת סכום ותשלומים שמבוצעים בחו׳׳ל יחד עם נציג משרד האוצר בניו יורק או סגנו - בלא הגבלת סכום;

(2)    המשנה למנהל הכללי יחד עם חשב המשרד - עד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים (להלן - ש׳׳ח);

(3)    סגן מנהל כללי בכיר למינהל ולמשאבי אנוש יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 800,000 ש׳׳ח;

(4)    סגן מנהל כללי בכיר כלכלה ותכנון יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 2,500,000 ש׳׳ח;

(5)    סגן מנהל כללי בכיר וראש מנהל השיווק יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 2,500,000 ש׳׳ח;

(6)    סגן מנהל כללי יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 200,000 ש׳׳ח;

(7)    מנהל אגף א' יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 150,000 ש׳׳ח;

(8)    מנהל אגף יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של

100,000 ש׳׳ח;

(9)    דובר המשרד יחד עם חשב המשרד או סגנו, או עם מנהל מחלקת כספים ותשלומים - עד לסכום של 20,000 ש׳׳ח;

(10)    מנהל מחלקת בינוי, נכסים, אפסנאות ומשק יחד עם חשב המשרד או סגנו, או מנהל מחלקת כספים ותשלומים באישור חשב המשרד - עד לסכום של 20,000 ש׳׳ח;

(11)    ממונה הכשרה מקצועית בתיירות יחד עם חשב המשרד או סגנו, או עם מנהל מחלקת כספים ותשלומים - עד לסכום של 20,000 ש׳׳ח;

(12)    נציג המשרד לצפון אמריקה יחד עם נציג משרד האוצר בניו-יורק או סגנו - עד לסכום של 100,000 ש׳׳ח או שווה ערך במטבע חוץ;

(13)    מנהל לשכת התיירות בחוץ לארץ יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 55,000 ש׳׳ח או שווה ערך במטבע חוץ, או עם מנהל מחלקת כספים ותשלומים - עד לסכום של 20,000 ש׳׳ח או שווה ערך במטבע חוץ;

(14)    מנהל לשכת תיירות בחוץ לארץ יחד עם מנהל החשבונות של הלשכה - עד לסכום של 10,000 ש׳׳ח או שווה ערך במטבע חוץ.

הרשאות קודמות שפורסמו לנושאי משרה במשרד התיירות - בטלות. כ׳׳ה בסיוון התש׳׳ע (7 ביוני 2010) (חמ 3-9)

_    צבי האוזר

1 ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.    מזכיר הממשלה

הודעה על הרשאה

לפי חוק נכסי המדינה, התשי”א-1951 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6(א)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי׳׳א-1951י (להלן - החוק), החליטה הממשלה להרשות את נושאי המשרה במשרד הפנים (להלן - המשרד) המפורטים להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות שמדובר בהן בסעיפים 4 ו-5 לחוק, למעט עסקאות במקרקעין, וזאת בתחום פעילותו של המשרד ותפקידו של המורשה, עד לסכום הנקוב לצד כל אחד ולחתום בשם המדינה על המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

(1)    המנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלה בסכום;

(2)    נציב כבאות והצלה, לגבי עסקאות במסגרת תקציב הכבאות, יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלה בסכום;

(3)    ראש רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול (להלן -רשות האוכלוסין), לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו - בלא הגבלה בסכום;

(4)    סגן מנהל כללי בכיר למינהל ולמשאבי אנוש, לגבי עסקאות במסגרת תקציב המשרד לא כולל תקציב רשות האוכלוסין,

יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 750,000 שקלים חדשים (להלן - ש׳׳ח);

(5)    סגן מנהל כללי למינהל ולמשאבי אנוש ברשות האוכלוסין, לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 750,000 ש׳׳ח;

(6)    מנהל המינהל לשלטון מקומי, לגבי עסקאות במסגרת תקציב השלטון המקומי, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד 750,000 ש׳׳ח;

(7)    מנהל מינהל התכנון, לגבי עסקאות במסגרת תקציב מינהל התכנון, יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד

750.000    ש׳׳ח;

(8)    מנהל תחום תקצוב, לגבי עסקאות במסגרת תקציב המשרד לא כולל תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום כספים - עד 50,000 ש׳׳ח;

(9)    מנהל תחום תקצוב ברשות האוכלוסין, לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום כספים - עד 50,000 ש׳׳ח;

(10 סגן מנהל מינהל התכנון (תפעול), לגבי עסקאות במסגרת תקציב מינהל התכנון, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום כספים - עד 50,000 ש׳׳ח;

(11)    מנהל אגף בינוי ורכש, לגבי עסקאות במסגרת תקציב בינוי ורכש (לא כולל תקציב רשות האוכלוסין) יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום כספים - עד 50,000 ש׳׳ח;

(12)    מנהל אגף נכסים, רכש ולוגיסטיקה ברשות האוכלוסין, לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום כספים - עד

50.000    ש׳׳ח;

ס׳׳ח התשי׳׳א, עמ' 52.ילקוט הפרסומים 6107, ג' באב התש״ע, 14.7.2010 3882