גיליון 6107 עמוד 3 מתאריך 14/07/2010(13)    מנהל תחום הדרכה במשרד הפנים, לגבי עסקאות

במסגרת    תקציב הדרכה (לא כולל תקציב רשות

האוכלוסין) יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום כספים - עד 50,000 ש”ח;

(14)    מנהל תחום הדרכה ברשות האוכלוסין, לגבי עסקאות במסגרת תקציב הדרכה ברשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום כספים - עד 50,000 ש”ח;

(15)    מנהל מערך המיחשוב ברשות האוכלוסין, לגבי עסקאות במסגרת תקציב מערך המיחשוב ברשות האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום כספים - עד 50,000 ש׳׳ח.

ההרשאות לנושאי משרה במשרד הפנים, שהודעות

עליהן פורסמו - בטלות.

י׳׳ב בסיוון התש׳׳ע (25 במאי 2010)

(חמ 3-9)

צבי האוזר

מזכיר הממשלה

הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ”ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, אני מודיע כי בישיבת

ועדת הבחירה מיום ו' בתמוז התש׳׳ע (18 ביוני 2010), החליטה

לבחור בה׳׳ה לכהונת שופטים:

השופט ציון קאפח - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי תל אביב;

השופט דב מגד - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי באר שבע;

השופט שלמה פרידלנדר - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי באר שבע;

עו׳׳ד אופירה דגן-טוכמכר - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה תל אביב;

הרשמת רחל בר׳׳ג-הירשברג - נבחרה לכהונת שופטת של בית הדין האזורי לעבודה ירושלים;

הרשם אבי שליו - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

הרשם יובל גזית - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עו׳׳ד שמאי בקר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עו׳׳ד עדנה יוסף-קוזין - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז תל אביב;

עו׳׳ד לימור זהבה ביבי-ממן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז המרכז;

הרשמת רבקה איזנברג - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז הצפון;

הרשמת מירב קלמפנר-נבון - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום במחוז חיפה;

ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2870.

עו׳׳ד אסף זגורי - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה;

עו׳׳ד ענבל קצב-קרן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום (ענייני משפחה) במחוז חיפה;

עו׳׳ד אביטל מולד-אדלר - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט שלום (נוער) במחוז ירושלים;

עו׳׳ד עמית כהן - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום במחוז הדרום.

י' בתמוז התש׳׳ע (22 ביוני 2010) (חמ 3-1803)

יעקב נאמן

שר המשפטים

יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

תיקון הודעה על אצילת סמכויות

לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ׳׳ו-1986י (להלן - החוק), אני מודיע כי אצלתי מסמכויותיי לפי סעיפי החוק, לנושאי התפקידים, כמפורט להלן בתיקון להודעה על אצילת סמכויות (להלן - ההודעה), ולפיכך:

(1)    בפרט (9) להודעה, בטור ב', אחרי ”36(1) לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים”

יבוא ”36(2) לעניין הוצאת צווים אישיים”;

(2)    פרט (9א) - בטל;

(3)    בפרט (10) להודעה, בטור ב', אחרי ”36(1) לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים”

יבוא ”36(2) לעניין הוצאת צווים אישיים”;

(4)    בפרט (11) להודעה -

(א)    בטור א', במקום ”מפקד מפקדת חילות השדה” יבוא ”מפקד זרוע היבשה”;

(ב)    בטור ב', אחרי ”36(1) לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים” יבוא ”36(2)

לעניין הוצאת צווים אישיים”;

(5)    בפרטים (12) עד (15א) ו-(15ג) להודעה, בטור ב', אחרי ”36(1) לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים” יבוא ”36(2) לעניין הוצאת צווים אישיים”;

(6)    אחרי פרט (18) יבוא:

”(18א) ראש מחלקת 36(2) לעניין הוצאת צווים משאבי אנוש באגף כוח אדם אישיים”;

אדם

(7)    בפרטים (23) ו-(24) להודעה, בטור ב', אחרי ”36(1) לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים” יבוא ”36(2) לעניין הוצאת צווים אישיים”;

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 105.

2 י”פ התשנ׳׳ח, עמ' 202 ועמ' 3858; התשנ׳׳ט, עמ' 1194 ועמ' 3907; התש׳׳ס, עמ' 1768; התשס׳׳א, עמ' 3315; התשס׳׳ה, עמ' 1226 ועמ' 4185; התשס׳׳ט, עמ' 2252.3883 ילקוט הפרסומים 6107, ג' באב התש׳׳ע, 14.7.2010