גיליון 6107 עמוד 4 מתאריך 14/07/2010(38ב) ראש ענף משאבי אנוש ברבנות הצבאית


(8)    בפרט (25א) להודעה, בטור ב', אחרי ״17(ג) ומה) לעניין התנדבות לשירות מילואים ולמעט הסמכות להתקין תקנות” יבוא ”36)2( לעניין הוצאת צווים אישיים”;

(9)    אחרי פרט (25א) יבוא:

”(25ב) סגן ראש מספן 36(2) לעניין הוצאת צווים כוח אדם בחיל הים    אדם אישיים”;

(10)    בפרט (38) להודעה, בטור ב', אחרי ”36(1) לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים”

יבוא ”36(2) לעניין הוצאת צווים אישיים”;

(11)    אחרי פרט (38) להודעה יבוא:

”(38א)    קצין    שלישות    17(ג) ו-(ה) לעניין התנדבות

פיקודי בפיקוד העורף    לשירות מילואים    ולמעט

הסמכות להתקין    תקנות,

36(1) לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה    של עד

72 ימים לצורך לימודים,

36(2) לעניין הוצאת צווים אישיים, 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד;

17(ג) ו-(ה) לעניין התנדבות לשירות מילואים ולמעט הסמכות להתקין תקנות, 36(1) לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים, 36(2) לעניין הוצאת צווים אישיים, 36(3) לעניין דחיית מועד ההתייצבות לשירות מילואים בלבד”;

(12)    בפרט (39) להודעה -

(א)    בטור א', במקום ”ראש חטיבת כוח אדם במפקדת חילות השדה” יבוא ”ראש חטיבת כוח אדם בזרוע היבשה”;

(ב)    בטור ב', אחרי ”36(1) לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים” יבוא ”36(2)

לעניין הוצאת צווים אישיים”;

(13)    בפרט (40) להודעה, בטור א', במקום ”ראש מחלקת קצינים במפקדת חילות השדה” יבוא ”ראש מחלקת הסגל בזרוע היבשה”;

(14)    בפרט (41) להודעה, בטור א', במקום ”ראש מחלקת חוגרים במפקדת חילות השדה” יבוא ”ראש מחלקת סדיר בזרוע היבשה”;

(15)    בפרט (42) להודעה-

(א)    בטור א', במקום ”קצין שלישות פיקודי במפקדת חילות השדה” יבוא ”קצין שלישות פיקודי בזרוע היבשה”;

(ב)    בטור ב', אחרי ”36(1) לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים” יבוא ”36(2)

לעניין הוצאת צווים אישיים”;

(16)    בפרט (42ב) להודעה -

(א)    בטור א', במקום ”ראש מחלקת מילואים במפקדת זרוע היבשה” יבוא ”ראש מחלקת מילואים בזרוע היבשה”;

(ב)    בטור ב', אחרי ”17(ג) ו-(ה) לעניין התנדבות לשירות מילואים ולמעט הסמכות להתקין תקנות” יבוא ”36(2)

לעניין הוצאת צווים אישיים”.

כ”ו בסיוון התש”ע (8 ביוני 2010) (חמ 3-675)

אהוד ברק

שר הביטחון

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור (בחירות לוועד ארגון הורים ארצי - עמותה בפירוק בפיקוח בית המשפט)

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ”ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985י

(להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,

מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד

החינוך (להלן - המשרד) למוסדות ציבור:

תקנה תקציבית: 21-06-41

1.    כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה), תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן בהתאם למבחנים אלה (להלן -הנוהל).

(ב)    כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום אחיד וענייני של מבחנים אלה.

(ג)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

(ד)    חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכל בכפוף לאמור במבחנים אלה ולחוק התקציב השנתי לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

2.    מטרות התמיכה

סיוע לקיום בחירות לוועד ארגון הורים ארצי, המצוי בפירוק, לצורך שיקומו וחזרתו לפעילות שוטפת תקינה,

כך שיוכל להוות גורם מייצג של ציבור ההורים לתלמידי מערכת החינוך בישראל.

3.    הפעילות הנתמכת

קיום בחירות לוועד ארגון הורים ארצי, לרבות הכנת תקנון ואישורו על ידי הגורמים המוסמכים; היערכות לבחירות וארגונן; ליווי הליך הבחירות וקיומן עד לסיומן ופרסום תוצאותיהן. 1 2 3


ילקוט הפרסומים 6107, ג' באב התש׳׳ע, 14.7.2010 3884

1

ס”ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2

   ס”ח התשנ׳׳ב, עמ' 1395.

3

   י”פ התשנ׳׳ב, עמ' 4687 ועמ' 4751.