גיליון 6108 עמוד 1 מתאריך 14/07/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ד' באב התש״ע    6108    15 ביולי 2010

עמוד

הודעה על קביעת ממלא מקום לראש הממשלה........... 3898

הודעות על מינוי ממלאי מקום של שר............................. 3898

הודעה על מינוי חבר לרשות לשירותים ציבוריים -

חשמל.................................................................................... 3898

הודעה על היתר לקבלת תרומה לפי חוק שירות המדינה

(סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים).................. 3899

הודעות על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה

ועל שובו.............................................................................. 3899

הודעה בדבר מינוי חברי המועצה המייעצת לעניין

ניהולו ותפעולו של בית העצמאות.......................... 3899

הודעה בדבר מועד הצטרפות מדינת ישראל כצד

לפרוטוקול לפי חוק לתיקון פקודת סימני המסחר.. 3899

צו בדבר החלת הוראות לפי פקודת החברות.................. 3899

הסמכות בסמכות של רשם מקרקעין.................................. 3899

הודעה על קביעת אזור שיפוט לפי חוק מס רכוש

וקרן פיצויים וחוק בתי דין מינהליים....................... 3900

מינוי חברים בוועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה

בנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................. 3900

מינוי חברים בוועדות עררים לפי חוק נכי רדיפות

הנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................ 3901

הארכת מינוי חברה בוועדות עררים לפי החוקים האמורים 3902 הארכת מינוי חברה בוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים............ 3903

קביעת רשימת שמאים מכריעים לפי חוק התכנון והבניה 3903

הארכת מינוי חבר במועצת שמאי המקרקעין................. 3903

הודעה על מינוי מפקחת על תעסוקת חיילים לפי חוק

חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) ........................ 3903

הודעה על מינוי חברה לוועדת תעסוקה לפי החוק האמור. 3903 אישור ועדות מקומיות לפי חוק התכנון והבניה ........... 3903

עמוד

הודעה בדבר מינוי ועדת מינהל שירות העובדים

למועצות המקומיות........................................................ 3904

הסמכות וצווי הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה,

חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) וחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות

אכיפה - מעצרים)........................................................... 3904

הסמכה לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן

פיצויים וחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)....... 3905

תיקון הכרזה על מקום מעצר................................................. 3905

הכרה בגנים בוטניים................................................................. 3905

מינוי חבר הוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

זיהום הים ממקורות יבשתיים.................................... 3905

מיני חבר הוועדה למתן היתרים לפי חוק מניעת

זיהום הים (הטלת פסולת)............................................. 3906

הודעה בדבר קביעת מספר נציגי רשויות מרחביות

בוועדה המקומית אור יהודה-אזור.......................... 3906

מינוי ממונים על הגבייה ופקידי גבייה............................. 3906

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות................................. 3907

תיקון אצילת סמכויות כרשות תימרור מרכזית.............. 3907

מינוי מועצה מייעצת לפי צו הפיקוח על מצרכים

ושירותים (שמאי רכב).................................................... 3907

הודעות בדבר הארכת תוקף של זכות נפט....................... 3908

הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור.................................................. 3908

הודעות על מינוי מנהלי ארנונה וועדת ערר לארנונה

(בני ברק, שדות נגב, ברנר)............................................ 3908

מינוי הרכב נוסף לוועדת ערר לארנונה (רעננה)............ 3909

הודעה בדבר שינוי הרכב ועדת הערר לארנונה (רמלה).. 3909

הודעות לפי חוק הצהרות מוות............................................ 3909

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 3910

הודעות מאת הציבור................................................................ 3919

תיקון טעות