גיליון 6109 עמוד 1 מתאריך 18/07/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באב התש״ע    6109    18 ביולי 2010

עמוד

הודעות לפי חוק העמותות בדבר -

רישום עמותות (מ-1.1.2010 עד 30.6.2010)................................................... 3930

שינוי שמות עמותות (מ-1.1.2010 עד 30.6.2010) ............................................... 3965

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות............................................... 3970

הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות................................................ 3972