גיליון 6110 עמוד 1 מתאריך 18/07/2010ילקוט הפרסומים

ז' באב התש״ע


6110


18 ביולי 2010


עמוד

הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט).............................3974

מבחנים למתן תמיכות של המשרד לקליטת העלייה לארגונים העוסקים בעידוד העלייה לישראל.............3974

אכרזה על הפסקה במתן שירותים לפי פקודת הבנקאות................................................ 3977

הודעות מאת הציבור............................................................................. 3978