גיליון 6111 עמוד 1 מתאריך 19/07/2010ילקוט הפרסומים

ח' באב התש״ע


6111


19 ביולי 2010


עמוד

הודעה בדבר תיאום סכומים לפי תקנות המכס, תקנות סוכני המכס, תקנות מס קנייה (טובין) ותקנות

הבלו על הדלק.......................................................................... 3982

הודעה למעוניינים והזמנתם לפי תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום

ודרכי ייצוג מעוניינים בפניה).............................................................3983

הודעות על אישור שיכונים ציבוריים..........................................................3985