גיליון 6112 עמוד 1 מתאריך 26/07/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו באב התש״ע    6112    26 ביולי 2010

עמוד

מינוי סגן מנהל לפי פקודת מס הכנסה.............................. 3990

מינוי עוזר פקיד שומה לפי הפקודה האמורה................. 3990

הסמכה לפי חוק החומרים המסוכנים................................ 3990

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי...................................... 3990

הסמכה לעובד מוסמך לפי חוק שמירת הניקיון............. 3990

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים ופקודת בריאות העם ״ 3990

הסמכת נותן אישור לפי חוק רישוי עסקים...................... 3991

מינוי מבקרים לפי חוק לפיקוח על יצוא של בעלי

חיים ושל תוצרת מן החי............................................... 3991

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות................. 3992

מינוי מנהל לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע (קביעת

זכאות לפיצויים ושיעורם)............................................ 3992

הרחבת הרשימה של נציגי ציבור בוועדות קנסות לפי

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק).................. 3992

אכרזות בדבר שינוי תקנים רשמיים ................................... 3992

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות

לערעורים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת

דרגת נכות לנפגעי עבודה)........................................... 3993

מינוי רשם כלי טיס .................................................................... 3993

הודעה על מינוי ממלא מקום ליושב ראש מועצת

הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו.................................. 3993

אצילת סמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי...................... 3994

מינוי יושב ראש הוועדה לאיתור מועמדים לפי חוק

בנק ישראל .......................................................................... 3994

עמוד

הודעה על מינוי חברים נוספים בוועדה למתן היתרים לפי כללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני

שרים...................................................................................... 3994

הודעות על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת

הפרק השביעי.................................................................... 3994

הודעה בדבר קביעת ערכם של הנקוב של שטרי הכסף,

צורתם, תוכנם ושאר פרטיהם..................................... 3994

מיני רשם בית הדין בבית הדין הארצי לעבודה............ 3995

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)............................................................................... 3995

הודעה בדבר שיעורי פסיקת ריבית והצמדה.................. 3995

אכרזה וביטול אכרזות על הפסקה במתן שירותים

לפי פקודת הבנקאות....................................................... 3995

הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין...................... 3995

הודעה על מדד יוקר הבריאות לפי חוק ביטוח בריאות

ממלכתי................................................................................ 3996

הודעה על סיום שביתת עובדים במערכת בתי המשפט. 3996 הודעה בדבר תחילתו של חוק עזר (הרצליה)...................... 3996 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2010.... 3996

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2010. 3997

הודעות לפי חוק התכנון והבניה......................................... 4002

הודעות בתי הדין הרבניים..................................................... 4030

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט..................... 4036

הודעות מאת הציבור................................................................ 4037