גיליון 6112 עמוד 2 מתאריך 26/07/2010


מינוי סגן מנהל

לפי פקודת מס הכנסה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו־229 לפקודת מס הכנסהי, אני ממנה את עובד רשות המסים בישראל, דוד נחמני, ת׳׳ז XXXXX362, לסגן המנהל לעניין סעיפים 145(א)(2), 147, 52י(ג) ו-58יג לפקודה האמורה ולעניין סעיף י5ט לחוק לעידוד השקעות הון, התשי״ט-21959, למעט לעניין סמכות מנהל רשות המסים לקבוע כללים לפי סעיף קטן (ג).

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי לעיל.

י׳׳ב בתמוז התש׳׳ע (24 ביוני 2010) (חמ 3-768)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

2    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 234; התשס׳׳ה, עמ' 397.

מינוי עוזר פקיד שומה

לפי פקודת מס הכנסה

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1 ו-229 לפקודת מס הכנסה1 (להלן - הפקודה), אני ממנה את עובד רשות המסים בישראל, חזי יחזקאל עוזר, ת׳׳ז XXXXXX153, לשמש עוזר פקיד שומה לעניין סעיפים 145, 150, 151 ו-152 לפקודה.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי לעיל.

י׳׳ב בתמוז התש׳׳ע (24 ביוני 2010) (חמ 3-171)

יובל שטייניץ

_    שר האוצר

1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.

הסמכה

לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ”ג-1993 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ״ג-993יי, אני מסמיך את קרן יפית גוריון, ת׳׳ז 025146929, לממונה לעניין החוק האמור.

ההסמכה בתוקף כל עוד המוסמכת משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה. י”א בתמוז התש׳׳ע (23 ביוני 2010) (חמ 3-2418)

גלעד ארדן

_    השר להגנת הסביבה

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ג, עמ' 28.

הסמכה

לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-1982

בתוקף סמכותי לפי סעיף 222 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ”ב-11982 (להלן - החוק), אני מסמיך את המופיעים להלן, למסור הזמנה לאדם שיש להם יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס”א-22001, וכן

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ב, עמ' 43.

2    ק׳׳ת התשס׳׳א, עמ' 912.

למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב) לחוק למי שיש להם יסוד להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט - זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשס״א-2001־.

דורון פינקל, ת׳׳ז XXXXX935 אמיר זלצברג, ת׳׳ז XXXXXX793

תוקפו של מינוי זה כל עוד מקבלי המינוי משמשים בתפקידם במשרד להגנת הסביבה.

כ׳׳ד בסיוון התש׳׳ע (6 ביוני 2010) (חמ 3-2803)

גלעד ארדן

_    השר להגנת הסביבה

3 ק׳׳ת התשס׳׳א, עמ' 913.

הסמכה לעובד מוסמך

לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א(א) לחוק שמירת הניקיון, התשמ”ד-11984, אני מסמיך את כל אחד מהאנשים ששמותיהם מפרטים להלן לעובד מוסמך: אמיר לוין, ת׳׳ז XXXXXX449 יוסי בר, ת׳׳ז XXXXXX471 יצחק בן-דוד, ת׳׳ז XXXXXX083 אלעד זוהר, ת׳׳ז XXXXXX130 עבד מחאמיד, ת׳׳ז XXXXXX640 רפי דבש, ת׳׳ז XXXXXX544 עזי חזקיה, ת׳׳ז XXXXXX435 רמי עברי, ת׳׳ז XXXXXX961 חגי בלכנר, ת׳׳ז XXXXXX976 אלי ורבורג, ת׳׳ז XXXXXX230 עוז גורן, ת׳׳ז XXXXXX604

הסמכה זו תיכנס לתוקף ביום תחילתו של חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 16), התש”ע-0 1 220, ותהיה תקפה כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם במשרד להגנת הסביבה. כ׳׳ה בסיוון התש׳׳ע (7 ביוני 2010) (חמ 3-1823)

גלעד ארדן

_    השר להגנת הסביבה

1    ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 142; התש׳׳ע, עמ' 425.

2    ס״ח התש׳׳ע, עמ' 425.

הסמכה

לפי חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968, ולפי פקודת בריאות העם, 1940

בתוקף סמכויותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן,

של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם, אני מסמיך בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם את כל אחד מהאנשים ששמותיהם מפורטים להלן:

טלי בורשטין, ת׳׳ז XXXXXX072 שי אשכנזי, ת׳׳ז XXXXXX545

ילקוט הפרסומים 6112, ט״ו באב התש״ע, 26.7.2010 3990