גיליון 6113 עמוד 1 מתאריך 29/07/2010רשומות

ילקוט הפרסומים

2010


י״ח באב התש״ע    6113    29 ביולי

עמוד

הודעה על מינוי מנהל לפי חוק משק החשמל................ 4054

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית.......................... 4054

הודעה לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של

הוועדה למינוי דיינים)................................................... 4054

מינוי נשיא, וסגני נשיאים בבתי המשפט......................... 4054

מינוי שופטת לכהונה בפועל בבית משפט....................... 4055

מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים.................... 4055

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות........................ 4055

מינוי נשיאה בפועל בבית הדין הארצי לעבודה........... 4055

מינוי שופטת לכהונה בפועל בבית הדין הארצי לעבודה . 4055

הודעה על גמר כהונתו של שופט בבית המשפט........... 4055

הודעה על הפסקת כהונה לפי חוק בית הדין לעבודה 4055 מינוי אב בית דין למשמעת של עובדי הרשויות

המקומיות............................................................................ 4056

מינוי יושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות לפי

חוק שחרור על-תנאי ממאסר....................................... 4056

מינוי יושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות -

קציבה לפי החוק האמור ............................................... 4056

מינוי בתי דין לביקורת משמורת של שוהים שלא

כדין לפי חוק הכניסה לישראל ................................... 4056

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי... 4056 מינוי והארכת מינוי יושבי ראש לוועדות ערר לפי

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)........................... 4056

הסמכה בסמכות של רשם מקרקעין.................................... 4057

הארכת מינוי חוקרות ילדים לפי חוק לתיקון דיני

הראיות (הגנת ילדים)..................................................... 4057

מינוי נשיא נוער לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה

ודרכי טיפול)....................................................................... 4057

מינוי שופטת לפי חוק ראש הרשות המקומיות וסגניו

(הצהרת הון).......................................................................

מינוי ממונים על הגבייה ופקיד גבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)...................................................................

הודעה בדבר שינוי הרכב מועצת יועצי מס מייצגים הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות לפי תקנות

ההגנה (שעת חירום)......................................................

ביטול הכרזה לפי התקנות האמורות..................................

תיקונים למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות ציבור מינוי למלא את תפקידי המפכ׳׳ל לפי פקודת המשטרה

[נוסח חדש] ותקנות המשטרה (גיוס).......................

מינויים לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר........................

הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).......

תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה בקופות

החולים לשנת התקציב 2008 עד 2010....................

הודעה בדבר הרכב מועצת הבריאות לפי חוק ביטוח

בריאות ממלכתי ...............................................................

מינוי נציגת שר הבריאות וממלאת מקום נוספת

בוועדה מיוחדת לתכנון ולבניה קציר-חריש........

הודעה בדבר קביעת מועד הבחירות לרשות המקומית

ביישוב קציר-חריש.........................................................

הודעה בדבר קביעת מועד הבחירות הראשונות

במועצה האזורית אבו בסמה.....................................

הסמכה לפי פקודת בריאות העם.........................................

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור...................

הודעות מאת הציבור................................................................

עמוד

4057

4057

4058

4058

4059

4059

4060

4060

4061

4061

4061

4061

4061

4061

4062 4062 4062