גיליון 6113 עמוד 2 מתאריך 29/07/2010הודעה על מינוי מנהל

לפי חוק משק החשמל, התשנ״ו-1996 מודיעים בזה, כי הממשלה מינתה, בהתאם לסעיף 57 לחוק משק החשמל, התשנ״ו-1996י, ועל פי הצעת שר התשתיות הלאומיות, את יהודה ניב, ת׳׳ז XXXXXX295, למנהל לעניין חוק משק החשמל, התשנ״ו-1996, במקום יורם רונדשטיין2. ט׳׳ז בתמוז התש׳׳ע (28 ביוני 2010) (חמ 273—3)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשנ׳׳ו, עמ' 208. 2 י”פ התשס׳׳ט, עמ' 3040.

הודעה על אישור תכנית מיתאר ארצית

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ”ה-965י מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965' (להלן החוק), כי הממשלה, בתוקף סמכותה לפי סעיף 76ג(0י) לחוק, אישרה תכנית ארצית לתשתית לאומית תת׳׳ל 36 - מיתקן התפלת מי ים שורק על תשתיותיו. ט׳׳ז בתמוז התש׳׳ע (28 ביוני 2010) (חמ 697—3)

צבי האוזר

_    מזכיר הממשלה

י ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

הודעה

לפי כללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ”ח-997י

לפי סעיף 0יא לכללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה למינוי דיינים), התשנ׳׳ח-997י', מתפרסמים בזה שמות מועמדים לכהונת דיינים בבית הדין הרבני הגדול, שעניינם יידון לפני הוועדה למינוי דיינים:

הרב יעקב אליעזרוב הרב יצחק אלמליח הרב יצחק שמואל גמזו הרב חיים שלמה שאנן

הודעה זו באה להוסיף על ההודעות הקודמות2.

י' באב התש׳׳ע (21 ביולי 2010) (חמ 403—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

_    יושב ראש הוועדה למינוי דיינים

1    ק׳׳ת התשנ׳׳ח, עמ' 87; התשס׳׳ז, עמי 198.

2    י”פ התש׳׳ע, עמ' 516, עמ' 2360 ועמ' 2700.

מינוי נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את פנחס אסולין, שופט של בית משפט שלום, להיות נשיא של בתי משפט השלום במחוז דרום, החל ביום ב' באב התש׳׳ע (13 ביולי 2010). י׳׳ט בתמוז התש׳׳ע (1 ביולי 2010) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את שרה גדות, שופטת של בית משפט מחוזי, להיות סגנית נשיא של בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, החל ביום כ׳׳ד בתמוז התש׳׳ע (6 ביולי 2010). כ׳׳ג בתמוז התש׳׳ע (5 ביולי 2010) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את ירון לוי, שופט של בית משפט שלום, להיות סגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז מרכז, החל ביום י׳׳ט בתמוז התש׳׳ע (1 ביולי 2010). י׳׳ט בתמוז התש׳׳ע (1 ביולי 2010) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את סאאב דבור, שופט של בית משפט שלום, להיות סגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז צפון, החל ביום כ׳׳ד בתמוז התש׳׳ע (6 ביולי 2010).

כ׳׳ג בתמוז התש׳׳ע (5 ביולי 2010) (חמ 60—3)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי סגנית נשיא

לפי חוק בית משפט לענייני משפחה, התשנ”ה-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ״ה-995י', ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,

1 ס׳׳ח התשנ׳׳ה, עמ' 393.

ילקוט הפרסומים 6113, י״ח באב התש״ע, 29.7.2010 4054

1

ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ 198.