גיליון 6113 עמוד 3 מתאריך 29/07/2010אני ממנה את השופטת שושנה ברגר, ת׳׳ז XXXXXX075, לסגנית נשיא לענייני משפחה של בתי המשפט לענייני משפחה במחוז חיפה, החל ביום י׳׳ט בתמוז התש׳׳ע (1 ביולי 2010). ד' בסיוון התש׳׳ע (17 במאי 2010) (חמ 3-2666)

יעקב נאמן

שר המשפטים

מינוי שופטת לכהונה בפועל

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את חדוה וינבאום וולצקי, שופטת של בית משפט שלום, ובהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו, מיום כ׳׳ח באלול התש׳׳ע (7 בספטמבר 2010) עד יום ז׳ באלול התשע׳׳א (6 בספטמבר 2011). כ׳׳ג בתמוז התש׳׳ע (5 ביולי 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופט בבית משפט לעניינים מקומיים

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 57(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את גדעון ברק, ת׳׳ז XXXXX374, שופט בקצבה של בית משפט שלום, למלא תפקיד של שופט בית משפט לעניינים מקומיים במחוז מרכז, החל ביום י׳׳ט בסיוון התש׳׳ע (1 ביוני 2010).

תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳א בסיוון התש׳׳ע (24 במאי 2010) (חמ 3-1653)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי שופט בבית משפט לתביעות קטנות

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 66 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-1984י, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את גדעון ברק, ת׳׳ז XXXXX374, שופט בקצבה של בית משפט שלום, למלא תפקיד של שופט בית משפט לתביעות קטנות במחוז מרכז, החל ביום י׳׳ט בסיוון התש׳׳ע (1 ביוני 2010).

תוקף המינוי לשנתיים.

כ׳׳א בסיוון התש׳׳ע (24 במאי 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי נשיאה בפועל

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ׳׳ט-1969', ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אנו מאריכים בזה את מינויה של איטה קציר, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, לנשיאה בפועל של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת, מיום ט' בתמוז התש׳׳ע (21 ביוני 2010) עד יום כ׳׳א באלול התש׳׳ע (31 באוגוסט 2010). כ׳׳ה בסיוון התש׳׳ע (7 ביוני 2010) (חמ 3-1563)

בנימין בן אליעזר    יעקב נאמן

שר התעשייה המסחר והתעסוקה    שר המשפטים 1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70.

מינוי שופטת לכהונה בפועל

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-11969, ובהתייעצות עם שר התעשייה המסחר והתעסוקה, ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה, אני ממנה בזה את סיגל דוידוב-מוטולה, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, בהסכמתה, לכהונה בפועל כשופטת בית הדין הארצי לעבודה, מיום כ׳׳ו בסיוון התש׳׳ע (8 ביוני 2010) עד יום כ׳׳ג בחשוון התשע׳׳א (31 באוקטובר 2010). כ׳׳ה בסיוון התש׳׳ע (7 ביוני 2010) (חמ 3-1563)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70.

הודעה על גמר כהונתו של שופט

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-1984 בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד-11984, אני מודיע על גמר כהונתה של דליה מארק הורנצ'יק, שופטת בית משפט השלום בתל אביב, ביום כ׳׳ז באייר התש׳׳ע (11 במאי 2010), עקב פרישתה לגמלאות. כ׳׳ו בסיוון התש׳׳ע (8 ביוני 2010) (חמ 3-60)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

הודעה על הפסקת כהונה

לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-1969 בהתאם לסעיף 13 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ”ט-11969,

אני מודיע על הפסקת כהונתו של ירון טבצ'ניק, ת׳׳ז 2023784986, כנציג ציבור בבית הדין לעבודה, בשל התפטרותו.

ט׳׳ז בתמוז התש׳׳ע (28 ביוני 2010) (חמ 3-178)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ט, עמ' 70.

2    י”פ התשס׳׳ח, עמ' 1780.


4055 ילקוט הפרסומים 6113, י״ח באב התש״ע, 29.7.2010