גיליון 6113 עמוד 4 מתאריך 29/07/2010מינוי אב בית דין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות

לפי חוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל״ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(ב) לחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל״ח-11978, ובהתייעצות עם שר הפנים, אני ממנה את בנימין יערי, ת״ז 003223823, לאב בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות (להלן - בית הדין).

תוקף המינוי לחמש שנים.

ו' בתמוז התש״ע (18 ביוני 2010) (חמ 3-140)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשל״ח, עמ' 153.

מינוי יושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001י (להלן - החוק), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט בדימוס עוני חבש, ליושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות.

תוקף המינוי לשנתיים.

ט״ו בסיוון התש״ע (28 במאי 2010) (חמ 3-101)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשס״א, עמי 410.

מינוי יושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות - קציבה

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס"א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(א) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001י (להלן - החוק), ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את השופט בדימוס עוני חבש, ליושב ראש בוועדות שחרורים מיוחדות - קציבה.

תוקף המינוי לשנתיים.

א' בתמוז התש״ע (13 ביוני 2010) (חמ 3-101)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשס״א, עמי 410.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952י (להלן - החוק), אני ממנה את מיכאל זילברשמיד, ת״ז 028686871, לבית דין של דן יחיד, לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לחמש שנים, החל ביום כ"א באב התש"ע (1 באוגוסט 2010).

כ״ד בתמוז התש״ע (6 ביולי 2010) (חמ 3-284)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשי״ב, עמי 354; התשס״א, עמי 502.

מינוי בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין

לפי חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13יא(א) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952י (להלן - החוק), אני ממנה את מנחם פשיטיצקי, ת״ז 027820034, לבית דין של דן יחיד, לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין לפי החוק האמור.

תוקף המינוי לחמש שנים, החל ביום כ"א באב התש"ע (1 באוגוסט 2010). י"ד באב התש"ע (25 ביולי 2010) (חמ 3-284)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1 ס״ח התשי״ב, עמי 354; התשס״א, עמי 502.

הודעה על חידוש הכרה בעמותה לאימוץ בין-ארצי

לפי חוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981 בהתאם לסעיף 28כב לחוק אימוץ ילדים, התשמ״א-1981', אני מודיע כי חודשה ההכרה שניתנה לעמותת ״מאור״ (מספר רישום 58-048-282-6), לפעול באימוץ בין-ארצי במדינת פרו2.

תוקף הכרה זו מיום כ״ח בסיוון התש״ע (10 ביוני 2010), לשנתיים.

ט״ז בתמוז התש״ע (28 ביוני 2010) (חמ 3-2820)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשמ״א, עמי 293; התשס״ד, עמי 476.

2    י״פ התשס״ח, עמי 3818.

מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ״ג-11963 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם נשיאת בית המשפט העליון, לפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984, אני ממנה את השופט יהושע בן שלמה, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז תל אביב.

תוקף המינוי לשנתיים.

בי בתמוז התש״ע (14 ביוני 2010) (חמ 3-324)

יעקב נאמן

_    שר המשפטים

1    ס״ח התשכ״ג, עמי 156; התשנ״ב, עמי 45; התשנ״ט, עמי 130.

2    ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערר

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ״ג-11963 (להלן - החוק), ולאחר


ילקוט הפרסומים 6113, י״ח באב התש״ע, 29.7.2010 4056

1

ס״ח התשכ״ג, עמי 156; התשנ״ב, עמי 45; התשנ״ט, עמי 130.